گیاه و زیست بوم, دوره (13), شماره (51), سال (2018-9) , صفحات (19-37)

عنوان : ( بررسی قدرت رقابت درون گونه ای و بین گونه ای ارقام مختلف گندم (Triticum easativum) و علف های هرز در منطقه گیلاوند )

نویسندگان: کیانوش شیرمحمدی , علی قنبری , مهدی راستگو , اسکندر زند , محمد علی باغستانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با هدف بررسی قدرت رقابت بین گونه و درون گونه¬ای ارقام مختلف گندم و علف¬های هرز مزرعه و چگونگی تأثیر آنها بر رشد و نمو گندم نان آزمایش مزرعه¬ای در سال زراعی 94-93 در منطقه گیلاوند(دماوند) به اجرا در آمد. این آزمایش به صورت فاکتوریل دو متغیره در غالب طرح بلوک¬های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد و در دو نوبت نمونه برداری که 20 و45 روز پس از سمپاشی توسط علف کش پهن برگ¬کش و باریک برگ-کش(تاپیک و2-4-D ) از علف¬های هرز و گندم انجام گردید. جهت تعیین قدرت رقابت عوامل درون گونه¬ای و برون گونه¬ای ارقام گندم و علف¬های هرز طبیعی مزرعه، مدل رگرسیونی w/1 (عکس وزن تک¬بوته) و لگاریتم طبیعی عکس وزن تک بوته (ln1/w) و عملکرد تک بوته (w)استفاده شد که برازش بهتر و مطلوبتری به داده¬ها عملکرد تک بوته (w) نشان داد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که علف هرز پیچک بیشترین تأثیر مثبت را بر روی لاین گندم c.81.14 در حضور دیگر گونه¬ها را داشتند که با توجه به نتایج حاصله اثرات متقابل علف¬های هرز همواره موجب کاهش عملکرد ونقصان تولید نمی¬باشد بلکه از روابط متقابل و بسیار پیچیده این اثرات متقابل علف¬های هرز موجب تأثیر مثبت یا منفی بر روند رشد ونمو گیاه زراعی را به همراه دارد که البته در این آزمایش موجبات تسهیل روند رشد وافزایش لاین گندم را به همراه داشته است بر روند رشد گندم موثر واقع شده است.

کلمات کلیدی

, تسهیل رشد, رقابت , عکس عملکرد , عملکرد , علف های هرز, گندم , وزن تک بوته
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064493,
author = {شیرمحمدی, کیانوش and قنبری, علی and راستگو, مهدی and اسکندر زند and محمد علی باغستانی},
title = {بررسی قدرت رقابت درون گونه ای و بین گونه ای ارقام مختلف گندم (Triticum easativum) و علف های هرز در منطقه گیلاوند},
journal = {گیاه و زیست بوم},
year = {2018},
volume = {13},
number = {51},
month = {September},
issn = {1735-7454},
pages = {19--37},
numpages = {18},
keywords = {تسهیل رشد- رقابت - عکس عملکرد - عملکرد - علف های هرز- گندم - وزن تک بوته},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی قدرت رقابت درون گونه ای و بین گونه ای ارقام مختلف گندم (Triticum easativum) و علف های هرز در منطقه گیلاوند
%A شیرمحمدی, کیانوش
%A قنبری, علی
%A راستگو, مهدی
%A اسکندر زند
%A محمد علی باغستانی
%J گیاه و زیست بوم
%@ 1735-7454
%D 2018

[Download]