آب و خاک, دوره (30), شماره (3), سال (2017-9) , صفحات (846-862)

عنوان : ( بررسی تأثیر عوامل محیطی و گوگرد بازیافتی از پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد بر کیفیت خاک های کشاورزی )

نویسندگان: مریم تاج بخشیان , محمدحسین محمودی قرائی , اسداله محبوبی , سیدرضا موسوی حرمی , ایرج اجلالی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی کیفیت خاک موجود در منطقه پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد، واقع در 165 کیلومتری شمال شرق مشهد و 35 کیلومتری جنوب عصاره های خاک در تعادل pH . شهرستان سرخس، تعداد 22 نمونه خاک از داخل محوطه و هم چنین زمین های کشاورزی اطراف پالایشگاه برداشت شد 1:2 خاک به آب اندازه گیری شد . پارامترهای دیگری نیز مانند محتوای / با آب مقطر و هم چنین در تعادل با محلول کلرید پتاسیم، هر دو با نسبت 5 سولفات کل به روش هضم کامل، غلظت کاتیون های کلسیم و منیزیم به روش تیتراسیون کمپلکسومتری و هم چنین سدیم و پتاسیم به روش طیف سنجی جذب اتمی اندازه گیری شدند. بررسی میزان شوری خاک با استفاده ازهدایت الکتریکی نشان داد اکثر نمونه های خاک خارج از محوطه پالایشگاه در رده خاک های غیر شور، دو نمونه داخل محوطه و دو نمونه خارج از محوطه در رده خا کهایی با شوری کم و یک نمونه داخل محوطه در گروه EC روندی معکوس را نشان داد و نتایج بررسی شوری خاک با استفاده از EC با تغییرات ΔpH خاک هایی با شوری زیاد قرار داشتند. تغییرات شاخص غیر شور و غیر سدیمی بودن اکثر نمونه های خاک و هم چنین مناسب بودن آن ها برای کشاورزی از EC و SAR را تأیید کرد. با استفاده از دو شاخص بالاتر و قرار EC نظر حفظ وضعیت در برابر تنش های مختلف مشخص شد و فقط یکی از نمونه های برداشت شده از داخل محوطه پالایشگاه با داشتن با داشتن مقادی ر کم تر از 15 درصد در تمام ESP گرفتن در رده خاک های شور و غیر سدیمی، جهت تولید محصول محدودیت نشان داد. شاخص به ترتیب EC و pH نمونه های خاک نشان داد تمرکز سدیم در این نمونه ها خطری برای محصولات کشاورزی ندارد. رابطه تمرکز سولفات کل با روابطی با ضرایب همبستگی معکوس و مستقیم نسبتاً بالا بود که نشان دهنده تأثیر کم گوگرد بازیافتی از پالایشگاه بر ایجاد شرایط اسیدی در خاک و افزایش محتوای نمک های محلول خاک بود که اینگونه تأثیرات درمورد نمونه های خاک داخل محوطه بیشتر بود

کلمات کلیدی

, ΔpH , EC , سولفات کل, کیفیت خاک , SAR , : پالایشگاه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064496,
author = {تاج بخشیان, مریم and محمودی قرائی, محمدحسین and محبوبی, اسداله and موسوی حرمی, سیدرضا and ایرج اجلالی},
title = {بررسی تأثیر عوامل محیطی و گوگرد بازیافتی از پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد بر کیفیت خاک های کشاورزی},
journal = {آب و خاک},
year = {2017},
volume = {30},
number = {3},
month = {September},
issn = {2008-4757},
pages = {846--862},
numpages = {16},
keywords = {ΔpH ،EC ، سولفات کل، کیفیت خاک ،SAR ، : پالایشگاه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر عوامل محیطی و گوگرد بازیافتی از پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد بر کیفیت خاک های کشاورزی
%A تاج بخشیان, مریم
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A محبوبی, اسداله
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A ایرج اجلالی
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2017

[Download]