دانش و تندرستی, دوره (12), شماره (2), سال (2017-7) , صفحات (18-20)

عنوان : ( تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر مقاومت به انسولین،ترکیب بدن و توان هوازی دختران دانشجوی دارای اضافه وزن )

نویسندگان: رقیه شاد , ناهید بیژه , مهرداد فتحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شیوع چاقی به‌عنوان یک مشکل بهداشتی در سراسر جهان شناخته شده است و به موازات آن، بیماری‌های مرتبط با چاقی، از جمله مقاومت به انسولین، سندرم متابولیک، دیابت نوع 2، فشار خون بالا و بیماری‌های قلبی عروقی نیز شیوع یافته است. در این مطالعه تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر مقاومت به انسولین، ترکیب بدن و آمادگی قلبی تنفسی زنان دارای اضافه وزن بررسی شد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه نیمه تجربی، 21 زن دارای اضافه وزن سالم با دامنه سنی 20 تا 30 سال به‌طور تصادفی در دو گروه تجربی (10 نفر) و کنترل (11 نفر) تقسیم شدند و به مدت هشت هفته به انجام تمرین هوازی پرداختند. برنامه تمرین هوازی شامل هشت هفته با تواتر پنج جلسه در هفته و هر جلسه به مدت 30 دقیقه با شدت 55 تا 75 درصد ضربان قلب ذخیره‌ای بود. گلوکز و انسولین ناشتا، HOMA-IR، شاخص‌های تن‌سنجی و حداکثر اکسیژن مصرفی قبل و بعد از هشت هفته اندازه‌گیری شد. نتایج: کاهش معنی‌دار وزن (048/0=P) و شاخص توده بدن (002/0=P)، از طرفی افزایش معنی‌دار حداکثر اکسیژن مصرفی (000/0=P) در گروه تجربی مشاهده شد. اما این تغییرات در گروه کنترل معنی‌دار نبود. تنها تفاوت میانگین‌های وزن (003/0=P) و شاخص توده بدن (025/0=P) بین دو گروه معنی‌داری بود. نتیجه‌گیری: تمرین هوازی در دختران دارای اضافه وزن تأثیرات مفیـدی بـر وزن و نمایه تـوده بـدن دارد. با این حال، این مداخلات می‌توانند به‌منظور کمک به پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های مزمن در افراد چاق و دارای اضافه وزن مؤثر باشد.

کلمات کلیدی

, تمرین هوازی, مقاومت به انسولین, ترکیب بدن, توان هوازی, زنان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064497,
author = {شاد, رقیه and بیژه, ناهید and فتحی, مهرداد},
title = {تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر مقاومت به انسولین،ترکیب بدن و توان هوازی دختران دانشجوی دارای اضافه وزن},
journal = {دانش و تندرستی},
year = {2017},
volume = {12},
number = {2},
month = {July},
issn = {1735-577X},
pages = {18--20},
numpages = {2},
keywords = {تمرین هوازی، مقاومت به انسولین، ترکیب بدن، توان هوازی، زنان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر مقاومت به انسولین،ترکیب بدن و توان هوازی دختران دانشجوی دارای اضافه وزن
%A شاد, رقیه
%A بیژه, ناهید
%A فتحی, مهرداد
%J دانش و تندرستی
%@ 1735-577X
%D 2017

[Download]