مهندسی جغرافیایی سرزمین, دوره (2), شماره (1), سال (2017-9) , صفحات (121-135)

عنوان : ( تحلیل فضایی عوامل مؤثر بر سنجش سطح سلامت روستاییان در سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: بخش سیمکان- شهرستان جهرم) )

نویسندگان: علی اکبر عنابستانی , مجتبی روستا , امیر اشنویی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از آغاز هزاره سوم، توجه به موضوع سلامت پیرامون محور برنامه¬ریزی شهر سالم سوق یافته است. این جنبش از سال 1980 در اروپا و آمریکا آغاز شده است. توسعه و سلامت ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. همان¬گونه که عدم توسعه¬یافتگی سلامت تعداد زیادی از مردم جوامع را با خطر روبه¬رو می¬کند، از طرف دیگر آسیب¬های ناشی از توسعه بر محیط بر شرایط سلامتی جامعه تاثیر می¬گذارد. در این راستا، مقاله حاضر به تحلیل فضایی عوامل مؤثر بر سطح سلامت در سکونتگاه¬های روستایی بخش سیمکان شهرستان جهرم پرداخته است. روش تحقیق توصیفی– تحلیلی و نوع آن کاربردی– توسعه‌ای است. جامعه آماری تحقیق تعداد 3850 خانوار از تعداد 39 روستا در بخش سیمکان شهرستان جهرم می¬باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد 375 نفر محاسبه شد. داده¬ها با استفاده از نرم¬افزار SPSS از روش¬های آماری توصیفی و آمار استنباطی همچون آزمون تی، آزمون (F) و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته¬اند. نتایج نشان می¬دهند که رابطه بین خدمات ارائه شده در خانه¬های بهداشت و میزان رضایتمندی پاسخگویان کمتر از حد میانگین نظری تحقیق (3) بوده است. یافته های مطالعه بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون‌های همبستگی نشان می‌دهد که ارتباط معنی‌دار و نسبتاً قوی با ضریب 492/0 بین عوامل موثر بر سطح سلامت روستاییان و ابعاد سلامت در نواحی روستایی وجود دارد، به نحوی که شاخص‌های تعیین کننده سطح سلامت روستاییان حدود 3/62 درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین می‌نماید. متغیرهای ابعاد مشارکت و ابعاد اقتصادی به ترتیب با 332/0 و 322/0 بیشترین تاثیرگذاری را بر سطح سلامت روستاها دارند. میانگین ابعاد چهارگانه سلامت به ترتیب در بعد زیست محیطی (6/2)، بعد اقتصادی (4/2)، اجتماعی (3/2) و بهداشتی (4/2) می¬باشد. نتایج آزمون تی نیز نشان می دهد که تفاوت معناداری در بین روستاهای مورد مطالعه در ابعاد سلامت وجود دارد.

کلمات کلیدی

, تحلیل فضایی, سطح سلامت, سکونتگاه¬های روستایی, توسعه, بخش سیمکان.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064500,
author = {عنابستانی, علی اکبر and مجتبی روستا and امیر اشنویی},
title = {تحلیل فضایی عوامل مؤثر بر سنجش سطح سلامت روستاییان در سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: بخش سیمکان- شهرستان جهرم)},
journal = {مهندسی جغرافیایی سرزمین},
year = {2017},
volume = {2},
number = {1},
month = {September},
issn = {2538-1490},
pages = {121--135},
numpages = {14},
keywords = {تحلیل فضایی، سطح سلامت، سکونتگاه¬های روستایی، توسعه، بخش سیمکان.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل فضایی عوامل مؤثر بر سنجش سطح سلامت روستاییان در سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: بخش سیمکان- شهرستان جهرم)
%A عنابستانی, علی اکبر
%A مجتبی روستا
%A امیر اشنویی
%J مهندسی جغرافیایی سرزمین
%@ 2538-1490
%D 2017

[Download]