اعتیاد پژوهی, دوره (11), شماره (41), سال (2017-6) , صفحات (207-226)

عنوان : ( اثربخشی آموزش مدیریت هدف بر توجه پایدار، حافظه آینده نگر، و بازداری پاسخ مصرف کنندگان مزمن مت آمفتامین در اوایل دوره پرهیز )

نویسندگان: مریم رضایی , ایمان الله بیگدلی , شاهرخ مکوند حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف:پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی آموزش مدیریت هدف بر بهبود توجه پایدار، حافظه آینده نگر و بازداری پاسخ سوءمصرف کنندگان مت آمفتامین انجام شد. روش: در یک پژوهش شبه آزمایشی 40 مصرف کننده مت آمفتامین که در اوایل دوره بهبود خود بودند، به صورت تصادفی به دو گروه آموزش مدیریت هدف بعلاوه ی دارودرمانی و گروه دارودرمانی منتسب گشتند. به منظور بررسی توجه پایدار، حافظه آینده نگر و بازداری پاسخ شرکت کنندگان از آزمون های عملکرد پیوسته، پرسش نامه سنجش حافظه مربوط به آینده، و آزمون رنگ- واژه استروپ استفاده گردید. یافته ها: تحلیل داده ها نشان داد بین میانگین تمام مولفه های توجه پایدار و حافظه آینده نگر در دو گروه تفاوت وجود دارد (05/0P<). تفاوت میانگین خطای همخوان و ناهمخوان در آزمون مربوط به بازداری پاسخ نیز در دو گروه تفاوت داشت (05/0P<). نتیجه گیری: پژوهش حاضر نشان داد آموزش مدیریت هدف بهبود معنادار توجه پایدار، حافظه آینده نگر و بازداری پاسخ را در سوءمصرف کنندگان مت آمفتامین به همراه دارد. این یافته ها بیانگر تاثیر توانبخشی های عصب- روان شناختی در درمان وابستگی به داروهای مت آمفتامینی است.

کلمات کلیدی

, مت آمفتامین, آموزش مدیریت هدف, توجه پایدار, حافظه آینده نگر, بازداری پاسخ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064524,
author = {مریم رضایی and بیگدلی, ایمان الله and شاهرخ مکوند حسینی},
title = {اثربخشی آموزش مدیریت هدف بر توجه پایدار، حافظه آینده نگر، و بازداری پاسخ مصرف کنندگان مزمن مت آمفتامین در اوایل دوره پرهیز},
journal = {اعتیاد پژوهی},
year = {2017},
volume = {11},
number = {41},
month = {June},
issn = {2008-4307},
pages = {207--226},
numpages = {19},
keywords = {مت آمفتامین، آموزش مدیریت هدف، توجه پایدار، حافظه آینده نگر، بازداری پاسخ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثربخشی آموزش مدیریت هدف بر توجه پایدار، حافظه آینده نگر، و بازداری پاسخ مصرف کنندگان مزمن مت آمفتامین در اوایل دوره پرهیز
%A مریم رضایی
%A بیگدلی, ایمان الله
%A شاهرخ مکوند حسینی
%J اعتیاد پژوهی
%@ 2008-4307
%D 2017

[Download]