دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی – اسلامی و تاکید بر پژوهش های نوین (ICH95) , 2017-03-08

عنوان : ( بررسی تأثیر کیفیت رهبری بر رضایت دانشجویان در دانشگاههای خصوصی )

نویسندگان: رویا حسینی , یعقوب مهارتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازمانهای عصر حاضر با چالشهای متعددی مواجه هستند. یکی از چالشها، رضایت مشتریان است. سازمانها با راضی نگهداشتن مشتریان فعلی و جدید، جذب منابع درآمدی خود را تضمین و افزایش میدهند. در مطالعات متعدی محققان به بررسی رابطه بین رهبری و رضایت در بخشهای مختلف صنعت خدمات پرداخته اند. هدف این تحقیق، بررسی تأثیر کیفیت رهبری بر رضایت دانشجو در دانشگاههای خصوصی میباشد. جامعهی آماری این تحقیق، دانشجویان در هفت »کاملاً مخالف« گزینهای از 5 دانشگاه خصوصی شهر هرات میباشد. ابزار جمعآوری دادهها، پرسشنامهای با طیف لیکرت تنظیم شده بود. روایی صوری و محتوایی تأیید و نیز پایایی متغیرهای پرسشنامه با استفاده از ضریب »کاملاً موافق«تا آلفای کرونباخ بررسی گردید. پس از اطمینان از روایی و پایایی، پرسشنامه بین اعضای جامعه توزیع گردید و در نهایت انجام شد، یافتهها، AMOS و SPSS پرسشنامه قابل استفاده برگشت داده شد. تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار 782 فرضیه تحقیق را مورد تأیید قرار میدهند.

کلمات کلیدی

, دانشگاه خصوصی, رضایت دانشجو, رهبری, مشتری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064538,
author = {حسینی, رویا and مهارتی, یعقوب},
title = {بررسی تأثیر کیفیت رهبری بر رضایت دانشجویان در دانشگاههای خصوصی},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی – اسلامی و تاکید بر پژوهش های نوین (ICH95)},
year = {2017},
location = {بهشهر, ايران},
keywords = {دانشگاه خصوصی، رضایت دانشجو، رهبری، مشتری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تأثیر کیفیت رهبری بر رضایت دانشجویان در دانشگاههای خصوصی
%A حسینی, رویا
%A مهارتی, یعقوب
%J دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی – اسلامی و تاکید بر پژوهش های نوین (ICH95)
%D 2017

[Download]