پژوهش فیزیک ایران- Iranian Journal of Physics Research, دوره (18), شماره (1), سال (2018-5) , صفحات (39-47)

عنوان : ( تصحیح پارامترهای مدل پوسته ای در هستۀ 208Pb با درنظرگرفتن اثر جفت شدگی ذره - ارتعاش )

نویسندگان: لاله رفعت متولی , سیدهاشم میری حکیم آباد , علییه حسینیان ازغدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه، جفت شدگی بین نوکلئون ظرفیت و ارتعاشات قلب هسته در هسته 208Pb در نظر گرفته شده است. ماتریس هامیلتونی در پایه های ذره-ارتعاش برای هر تراز تشکیل شده است و پس از قطری سازی با ترازهای تجربی برازش شده است. بدین ترتیب مجموعه ای از ترازهای تجربی تصحیح شده بدست آمده که تک ذره ای خالص هستند. نتایج نشان می دهد که گپ انرژی نوترونی و پروتونی به ترتیب به اندازه MeV 0.81 و MeV 0.39 در طیف تصحیح شده بزرگ تر می شود. سپس، پارامترهای پتانسیل پدیده شناختی Woods-Saxon برای بازتولید این ترازهای تصحیح شده بهینه سازی شده است. نتایج نشان می دهد که ترازهای محاسبه شده با استفاده از پارامترهای جدید پتانسیل WS نسبت به مطالعات گذشته بهترین تطبیق با تجربه را داراست.

کلمات کلیدی

, مدل پوسته ای, هسته Pb208, جفت شدگی ذره-ارتعاش, ترازهای تک ذره ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064546,
author = {رفعت متولی, لاله and میری حکیم آباد, سیدهاشم and حسینیان ازغدی, علییه },
title = {تصحیح پارامترهای مدل پوسته ای در هستۀ 208Pb با درنظرگرفتن اثر جفت شدگی ذره - ارتعاش},
journal = {پژوهش فیزیک ایران- Iranian Journal of Physics Research},
year = {2018},
volume = {18},
number = {1},
month = {May},
issn = {1682-6957},
pages = {39--47},
numpages = {8},
keywords = {مدل پوسته ای، هسته Pb208، جفت شدگی ذره-ارتعاش، ترازهای تک ذره ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تصحیح پارامترهای مدل پوسته ای در هستۀ 208Pb با درنظرگرفتن اثر جفت شدگی ذره - ارتعاش
%A رفعت متولی, لاله
%A میری حکیم آباد, سیدهاشم
%A حسینیان ازغدی, علییه
%J پژوهش فیزیک ایران- Iranian Journal of Physics Research
%@ 1682-6957
%D 2018

[Download]