حفاظت گیاهان, دوره (31), شماره (1), سال (2017-6) , صفحات (124-130)

عنوان : ( شناسایی نماتدهای انگل گیاهی نهالستانهای میوه در استان خراسان شمالی )

نویسندگان: ناهید حیدرزاده , عصمت مهدی خانی مقدم , مرجان پاچناری طرقبه ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور شناسایی نماتدهای انگل گیاهی نهالستانهای میوه در مناطق مختلف استان خراسان شمالی در طی سال های 1390 و 1391 در مجموع 70 نمونه خاک از محیط اطراف ریشه نهال های استان جمع آوری گردید .نماتدها به روش الک و سانتریفیوژ استخراج و با استفاده از روش تکمیل شده دگریس (1969 , De Grisse) تثبیت و به گلیسیرین منتقل شدند. پس از تهیه اسلایدهای دائمی، با استفاده از میکروسکوپ نوری خصوصیات ریخت شناسی و ریخت سنجی هر یک از نماتدها بررسی شد و با استفاده از منابع و کلیدهای شناسایی موجود، به شناسایی گونه های جدا شده اقدام گردید .در این بررسی 17 گونه متعلق به 13 جنس، مورد شناسایی قرار گرفت. این گونه ها عبارتند از: ،Boleodorus thylactus ،Basiria graminophila ،Aphelenchus avenae ،Aphelenchoides richardsoni Helicotylenchus ،Geocenamus tenuidens ،F. thornei ،Filenchus cylindricaudatus ، D. medicaginis ،Ditylenchus filimus،P. thornei ،Pratylenchus neglectus ،Merlinius brevidens ،Heterodera schachtii ،H. pseudorobustus ،digonicus.Zygotylenchus guevarai ،Tylenchorhynchus thornei در میان گونه های گزارش شده، گونه های Boleodorus thylactus و Merlinius brevidens ، Pratylenchus neglectus به ترتیب بیشترین فراوانی را داشتند. گونه Ditylenchus filimus برای اولین بار از ایران گزارش و شرح داده میشود.

کلمات کلیدی

, خراسان شمالی, نماتدهای انگل گیاهی, نهالستانهای میوه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064551,
author = {ناهید حیدرزاده and مهدی خانی مقدم, عصمت and پاچناری طرقبه, مرجان},
title = {شناسایی نماتدهای انگل گیاهی نهالستانهای میوه در استان خراسان شمالی},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2017},
volume = {31},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-4749},
pages = {124--130},
numpages = {6},
keywords = {خراسان شمالی، نماتدهای انگل گیاهی، نهالستانهای میوه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی نماتدهای انگل گیاهی نهالستانهای میوه در استان خراسان شمالی
%A ناهید حیدرزاده
%A مهدی خانی مقدم, عصمت
%A پاچناری طرقبه, مرجان
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2017

[Download]