طب سنتی اسلام و ایران, دوره (9), شماره (1), سال (2018-8) , صفحات (51-62)

عنوان : ( بررسی و مقایسه توان هوازی دانشجویان گرم مزاج و سرد مزاج غیرورزشکار دانشگاه فردوسی مشهد )

نویسندگان: سیدرضا عطارزاده حسینی , سعید واحدی , میلاد راحتی , مهرداد فتحی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: مبنای طب سنتی ایران بر پایه مزاج شناسی می باشد. مزاج به عنوان یک فاکتور قابل توجه در ویژگی های فردی انسان ها است. هدف این پژوهش مقایسه مزاج های گرم و سرد با توان هوازی بوده است. روش ها:90 داوطلب مرد سالم 18 تا 22 ساله با استفاده از یک پرسشنامه استاندارد مزاج آنها معلوم شد و به 6 گروه دم، بلغم، سودا، صفرا، گرم و سرد تقسیم شدند. میزان توان هوازی این افراد از طریق شاخص حداکثر اکسیژن مصرفی اندازه گیری شد. یافته ها:تغییرات حداکثر اکسیژن مصرفی در آزمون مورد نظر تنها در گروه های دم با سودا، بلغم با صفرا تفاوتی معنادار وجود داشت (p=0.01). این تفاوت معنادار در افراد گرم مزاج و سرد مزاج هم دیده شد (p=0.01). سایر گروه ها از لحاظ اماری نسبت به هم تفاوت معناداری نداشتند. نتیجه گیری:به نظر می رسد توان هوازی افراد سوداوی نسبت به دموی ها و بلغمی ها نسبت به صفراوی ها و درنهایت افراد سردمزاج نسبت به افراد گرم مزاج بیشتر باشد.

کلمات کلیدی

, مزاج گرم, مزاج سرد, توان هوازی, حداکثر اکسیژن مصرفی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064554,
author = {عطارزاده حسینی, سیدرضا and واحدی, سعید and راحتی, میلاد and فتحی, مهرداد},
title = {بررسی و مقایسه توان هوازی دانشجویان گرم مزاج و سرد مزاج غیرورزشکار دانشگاه فردوسی مشهد},
journal = {طب سنتی اسلام و ایران},
year = {2018},
volume = {9},
number = {1},
month = {August},
issn = {1658-2322},
pages = {51--62},
numpages = {11},
keywords = {مزاج گرم، مزاج سرد، توان هوازی، حداکثر اکسیژن مصرفی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی و مقایسه توان هوازی دانشجویان گرم مزاج و سرد مزاج غیرورزشکار دانشگاه فردوسی مشهد
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%A واحدی, سعید
%A راحتی, میلاد
%A فتحی, مهرداد
%J طب سنتی اسلام و ایران
%@ 1658-2322
%D 2018

[Download]