مرتع و آبخیزداری, دوره (69), شماره (4), سال (2017-2) , صفحات (963-981)

عنوان : ( مقایسه آماری بین محصولات IMERGو TMPA 3B42V7 در سطح سه داده های بارشی GPMو TRMM (مطالعه موردی: حوضه آبریز کشف رود، استان خراسان رضوی )

نویسندگان: سیده مریم علی بخشی , علیرضا فریدحسینی , کامران داوری , امین علیزاده , هنری مونیکا گاسچ ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دادههای ماهوارهای بارش از چند دهه قبل وارد مطالعات علمی در مقیاسهای منطقهای و جهاایی شادهایاد هادا از ا اژ ها،وه مقا سۀ کمی محصولات بارش ماهوارۀ TRMMو ماهوارۀ GPMدر حوضۀ آبر ز کشفرود است مسئله مها در ماورد ا اژ دادههاا دقت و ایدازۀ هیکسل آیها است ماهواره GPMدر تار خ 82فور ه 8102به فضا هرتاب شده و تاکنون مطالعهای در ا ران ایجام یشده و در سا ر یقاط جهان به یدرت ایجام گرفته است ا ژ تحقیق قصد دارد تا به ارز ابی دادههای باارش GPMو مااهوارۀ قبلای همتاا عنی TRMMدر مقا سه با دادههای 42ا ستگاه بارانسنجی حوضۀ مذکور بارای اعتباارسانجی دقات دادههاای باارش مااهوارهای بپردازد برای مقا سه از مقیاس مکایی با دو روش مقا سۀ حوضهای و ا ستگاهی و همچنیژ مقیااس زماایی روزایاه و ماهایاه اسات اده گرد د برای اعتبارسنجی از معیارهای آماری POD ،FAR ،BIAS ،CC، MAE،RMSEو CSIاست اده شد یتا ج یشاان داد کاه به طورکلی دادۀ بارش 3B42V7متعلق به ماهوارۀ TRMMدقت بالاتری از دادۀ IMERGمتعلق به ماهوارۀ GPMدر منطقه دارد دادههای IMERGتنها در مقا سۀ زمایی ماهایه و حوضه دقت بالاتری یسبت به دادۀ 3B42V7داشت در ارز اابی مقیاساهای زماایی مقیاس ماهایه دقت بهتری را یشان میدهد میزان RMSEبرای دادۀ TMPAدر مقیاس روزایه در سطح ا ستگاه و حوضه باه ترتیا برابر 0/22و 0/55و در مقیاس ماهایه برابر 8/28و 8/88است همچنایژ میازان RMSEبارای دادۀ IMERGدر ساطح ا ساتگاه و حوضه در دورۀ روزایه برابر 8/24و 8/4و در دورۀ ماهایه برابر 4/42و 8/54است

کلمات کلیدی

, بارش حوضۀ کشف رود دادۀ , IMERGدادۀ 3B42V7ماهوارۀ GPMماهوارۀ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064567,
author = {علی بخشی, سیده مریم and فریدحسینی, علیرضا and داوری, کامران and علیزاده, امین and هنری مونیکا گاسچ},
title = {مقایسه آماری بین محصولات IMERGو TMPA 3B42V7 در سطح سه داده های بارشی GPMو TRMM (مطالعه موردی: حوضه آبریز کشف رود، استان خراسان رضوی},
journal = {مرتع و آبخیزداری},
year = {2017},
volume = {69},
number = {4},
month = {February},
issn = {2008-5044},
pages = {963--981},
numpages = {18},
keywords = {بارش حوضۀ کشف رود دادۀ ،IMERGدادۀ 3B42V7ماهوارۀ GPMماهوارۀ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه آماری بین محصولات IMERGو TMPA 3B42V7 در سطح سه داده های بارشی GPMو TRMM (مطالعه موردی: حوضه آبریز کشف رود، استان خراسان رضوی
%A علی بخشی, سیده مریم
%A فریدحسینی, علیرضا
%A داوری, کامران
%A علیزاده, امین
%A هنری مونیکا گاسچ
%J مرتع و آبخیزداری
%@ 2008-5044
%D 2017

[Download]