چهارمین سیمنار ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان , 2017-09-06

عنوان : ( بررسی اثر تراکم انرژی و مواد مغذی جیره پایانی بر عملکرد تولیدی و اقتصادی جوجه های گوشتی )

نویسندگان: مهدیه نیکبخت زاده , حیدر زرقی , ابوالقاسم گلیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر تراکم انرژی و مواد مغذی جیره پایانی بر شاخص¬های عملکرد تولیدی و اقتصادی جوجه های گوشتی این آزمایش با استفاده از تعداد 300 قطعه جوجه خروس سویه کاب 500 در قالب طرح بلوک کاملاً تصادفی 5 تیمار (تراکم انرژی و مواد مغذی جیره برابر با سطوح 102.5، 100، 97.5، 95 و 92.5 درصد توصیه راهنمای پرورش کاب 500) با 6 تکرار و 10 قطعه پرنده در هر تکرار انجام شد. پرندگان تا سن 22 روزگی تحت شرایط یکسان پرورش یافته و سپس به مدت 24 روز (46-23 روزگی) با جیره¬های آزمایشی تغذیه شدند. اثر تراکم انرژی و مواد مغذی جیره پایانی بر میزان مصرف خوراک و هزینه خوراک به ازای یک کیلو گرم افزایش وزن معنی دار نشد (P>0.05). با کاهش سطح تراکم مواد مغذی جیره پایانی، وزن 46 روزگی، رشد روزانه، انرژی و پروتئین دریافتی در طول دوره پایانی، شاخص زیست اقتصادی به طور خطی و معنی دار کاهش و ضریب تبدیل غذایی افزایش یافت (p<0.01). نتایج این آزمایش نشان داد؛ در دوره پایانی پرورش جوجه های گوشتی میزان مصرف خوراک تابع تراکم انرژی و مواد مغذی جیره نیست، در صورت تغذیه با جیره های رقیق احتیاجات انرژی و مواد مغذی پرنده تامین نشده و باعث کاهش عملکرد تولیدی و اقتصادی می شود.

کلمات کلیدی

, تراکم مواد مغذی, جوجه های گوشتی, جیره پایانی, عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064570,
author = {نیکبخت زاده, مهدیه and زرقی, حیدر and گلیان, ابوالقاسم},
title = {بررسی اثر تراکم انرژی و مواد مغذی جیره پایانی بر عملکرد تولیدی و اقتصادی جوجه های گوشتی},
booktitle = {چهارمین سیمنار ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان},
year = {2017},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {تراکم مواد مغذی، جوجه های گوشتی، جیره پایانی، عملکرد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر تراکم انرژی و مواد مغذی جیره پایانی بر عملکرد تولیدی و اقتصادی جوجه های گوشتی
%A نیکبخت زاده, مهدیه
%A زرقی, حیدر
%A گلیان, ابوالقاسم
%J چهارمین سیمنار ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان
%D 2017

[Download]