سومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران , 2017-10-04

عنوان : ( تاثیر حاد یک جلسه فعالیت هوازی و مصرف ال-کارنیتین بر روی گلوکز و لاکتات خون دانشجویان دختر فعال و غیر فعال )

نویسندگان: فاطمه امیری , مهرداد فتحی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کارنیتین یک آنزیم درون سلولی است که وجود آن جهت عبور اسیدهای چرب از غشای مینوکندری و انجام فعالیت بتا اکسیداسیون ضروریست..تحقیق حاضر به منظور تأثیر حاد یک جلسه تمرین هوازی و مصرف ال کارنیتین بر غلظت گلوکز ولاکتات خون دانشجویان دختر فعال و غیر فعال انجام گرفت. در این تحقیق 20 دانشجوی دانشگاه پیام نور در دو گروه فعال با میانگین سنی 23/1±9/2 و BMI∶16/6±2/3 کیلوگرم بر متر مربع و گروه غیر فعال با میانگین سنی 7/2424/5±سال، و BMI∶19/06±2/2 کیلو گرم بر متر مربع شرکت داشتند. آزمودنی‌ها در دو جلسه مختلف در حالت دارونما و ال کارنیتین قرار گرفتند هر دو گروه در جلسه اول 90 دقیقه قبل از آزمون دارونما(6 قطره آبلیمو در 200 میلی لیتر آب) و در جلسه دوم 3 گرم ال کارنیتین در 200 میلی لیتر محلول ترش مصرف کردند و آزمون ورزشی رکاب زدن بر روی دوچرخه کارسنج به مدت 18 دقیقه با شدت 50Rpm بود که قبل و بعد از آزمون، نمونه گیری خون به منظور اندازه گیری غلظت های گلوکز و لاکتات خون به عمل آمد. طبیعی بودن داده‌ها با آزمون شاپیرو ویلک و برای مقایسه تغییرات درون گروهی و بین گروهی به ترتیب از روش های تی وابسته و مستقل استفاده شد، تجزیه و تحلیل داده ها در محیط نرم افزارSPSSنسخه 18 انجام گرفت. سطح معنا داری داده های آماری p<0/05در نظر گرفته شده است. یافته‌ها: نتایج نشان داد که مصرف 3 گرم ال کارنیتین، 90 دقیقه قبل از اجرای آزمون بر روی غلظت لاکتات خون وگلوکز گروه فعال تاثیر نداشت p=0/15اما بر روی گلوکز خون گروه غیر فعال تاثیر داشت001/0p=و بین تاثیر تمرین هوازی و مصرف ال –کارنیتین بر لاکتات و گلوکز خون گروه فعال و غیر فعال تاثیر معنادار نداشتp=0/7. نتیجهگیری:یافتههایمطالعهحاضرنشاندادکهمکملسازیحادال-کارنیتینتاثیریرویغلظتلاکتاتخوندرگروهفعالوغیرفعال،همچنینبررویگلوکزگروهفعالنداشتامابررویگلوکزخونگروهغیرفعالتاثیرداشت و بین گروه فعال و غیر فعال تاثیر معنادار نداشت.

کلمات کلیدی

, ال کارنیتین, گلوکز, لاکتات, فعال, غیرفعال.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064573,
author = {فاطمه امیری and فتحی, مهرداد},
title = {تاثیر حاد یک جلسه فعالیت هوازی و مصرف ال-کارنیتین بر روی گلوکز و لاکتات خون دانشجویان دختر فعال و غیر فعال},
booktitle = {سومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ال کارنیتین، گلوکز، لاکتات، فعال، غیرفعال.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر حاد یک جلسه فعالیت هوازی و مصرف ال-کارنیتین بر روی گلوکز و لاکتات خون دانشجویان دختر فعال و غیر فعال
%A فاطمه امیری
%A فتحی, مهرداد
%J سومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
%D 2017

[Download]