شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، , 2017-09-06

عنوان : ( بررسی همبستگی خشکسالی‌های هواشناسی و آب‌زیرزمینی در دشت مشهد )

نویسندگان: سمیه ویسی یزدی , علیرضا فریدحسینی , ابوالفضل مساعدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق وضعیت خشکسالی هواشناسی براساس هریک از دو شاخص SPI و SPEI در مقیاس‌های فصلی و سالانه در دشت مشهد مشخص شد. از طرفی دیگر وضعیت خشکسالی آب‌های زیرزمینی براساس شاخص GRI و با استفاده از داده‌های سطح آب در چاه‌های پیزومتری در سطح دشت مشهد تعیین گردید. ارتباط بین هریک از شاخص‌های خشکسالی هواشناسی در مقیاس‌های مختلف فصلی و سالانه با تاخیر‌ زمانی و بدون تاخیر زمانی با وضعیت خشکسالی آب‌های زیرزمینی مورد بررسی قرار‌گرفت. به این منظور همبستگی بین شاخص‌های خشکسالی هواشناسی با سطح آب‌های زیرزمینی و شاخص GRI مورد بحث قرار‌گرفت. با توجه به نتایج، در مجموع همبستگی شاخص خشکسالی آب‌زیرزمینی با شاخص‌های خشکسالی هواشناسی در دشت مشهد چندان زیاد نمی‌باشد. پایین بودن میزان همبستگی بین شاخص‌های خشکسالی هواشناسی با شاخص خشکسالی آب‌زیرزمینی می تواند بیان‌گر این موضوع مهم باشد که وضعیت خشکسالی آب‌های زیرزمینی در دشت مشهد تنها متاثر از خشکسالی هواشناسی در منطقه نمی‌باشد. به عبارت دیگر عوامل مهم‌تری غیر از عوامل آب و هوایی بر سطح آب‌های زیرزمینی دشت مشهد متاثر هستند و باید اثرات این عوامل بر سطح آب‌زیرزمینی دشت مشهد مورد بررسی قرار‌گیرد.

کلمات کلیدی

, شاخص بارش-تبخیر و تعرق استاندارد شده, شاخص منبع آب‌زیرزمینی, شاخص بارش استاندارد شده, همبستگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064574,
author = {ویسی یزدی, سمیه and فریدحسینی, علیرضا and مساعدی, ابوالفضل},
title = {بررسی همبستگی خشکسالی‌های هواشناسی و آب‌زیرزمینی در دشت مشهد},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران،},
year = {2017},
location = {اردبیل, ايران},
keywords = {شاخص بارش-تبخیر و تعرق استاندارد شده، شاخص منبع آب‌زیرزمینی، شاخص بارش استاندارد شده، همبستگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی همبستگی خشکسالی‌های هواشناسی و آب‌زیرزمینی در دشت مشهد
%A ویسی یزدی, سمیه
%A فریدحسینی, علیرضا
%A مساعدی, ابوالفضل
%J شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران،
%D 2017

[Download]