نهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2017-09-07

عنوان : ( ارزیابی خطر فرسایش در حوضه زیارت گرگان با استفاده از مدل EPM و GIS )

نویسندگان: نعیمه پورمندی , غلامرضا لشکری پور , حامد رضایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرسایش خاک یکی از مشکلات جدی و تهدید‌کننده برای توسعه می‌باشد. بنابراین شناسایی و تهیه نقشه مناطق با پتانسیل بالای خطر فرسایش کمک شایانی برای برنامه‌ریزی و مدیریت در حفاظت خاک دارد. در این پژوهش، نقشه فرسایش خاک با روش EPM و در محیط GIS برای حوضه آبخیز زیارت در جنوب شهر گرگان تهیه شد. پارامترهای مورد استفاده در این مدل عبارتند از: ضریب فرسایش اراضی(y)، ضریب استفاده از زمین (Xa)، ضریب حساسیت سنگ و خاک به فرسایش (Y) و شیب متوسط (I%). برای تهیه نقشه پهنه‌بندی فرسایش در محدوده مورد مطالعه، پارامترهای موثر در محیط GIS رقومی و امتیاز دهی شدند و در نهایت با قراردادن این لایه‌ها در مدل EPM ، نقشه ریسک فرسایش حوضه آبخیز زیارت تهیه شد. نتایج نشان داد که 9/2% (معادل14/2 کیلومترمربع) از حوضه زیارت در کلاس خطر فرسایش خیلی شدید و 8/19% (معادل 34/14 کیلومتر مربع) از حوضه در کلاس خطر فرسایش متوسط و 2/77% (معادل 93/55 کیلومترمربع) از حوضه در کلاس خطر فرسایش کم قرار دارد.

کلمات کلیدی

, حوضه آبخیز زیارت, ریسک فرسایش, پهنه‌بندی, مدل EPM, GIS
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064582,
author = {پورمندی, نعیمه and لشکری پور, غلامرضا and حامد رضایی},
title = {ارزیابی خطر فرسایش در حوضه زیارت گرگان با استفاده از مدل EPM و GIS},
booktitle = {نهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2017},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {حوضه آبخیز زیارت، ریسک فرسایش، پهنه‌بندی، مدل EPM، GIS},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی خطر فرسایش در حوضه زیارت گرگان با استفاده از مدل EPM و GIS
%A پورمندی, نعیمه
%A لشکری پور, غلامرضا
%A حامد رضایی
%J نهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2017

[Download]