شانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک , 2017-09-06

عنوان : ( تحلیل عدم قطعیت و ارزیابی ریسک روگذری سد با استفاده از روشهای مونت کارلو و Latin Hypercube (مطالعه موردی: سد تبارکآباد) )

نویسندگان: آتوسا رضازاده عنبرانی , محمود فغفور مغربی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه ارزیابی سطوح ایمنی سدهای موجود در دنیا بر اساس تحلیل ریسک و عدم قطعیت با روشهای ریاضی و آمار به صورت فزایندهای در حال انجام است. هدف اصلی در این تحقیق ارائه روشهایی برای آنالیز عدم قطعیت و برآورد ریسک روگذری سد تبارک آباد واقع در خراسان رضوی میباشد. در این مطالعه با انجام تحلیل فراوانی برای دبیهای حداکثر سالانه در یک دورهی آماری ۵۲ساله و در نظرگرفتن دبی اوج، سطح اولیه آب و ضریب تخلیه سرریز به عنوان متغیرهای غیر قطعی احتمال شکست برای دوره بازگشتهای مختلف و شش تراز اولیه مخزن برآورد شده است. برای انجام تحلیل عدم قطعیت از روشهای مونتکارلو و لاتین هایپرکیوب استفاده شده است. نتایج نشان میدهد با افزایش تراز اولیه سطح آب در مخزن در دوره بازگشت ثابت مقدار ریسک افزایش مییابد. همچنین ریسک روگذری محاسبه شده در روش لاتین هایپرکیوب بیشتر از روش مونت کارلو می باشد.

کلمات کلیدی

, آنالیز عدم قطعیت, تحلیل ریسک, روگذری, مونتکارلو, لاتین هایپرکیوب.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064602,
author = {رضازاده عنبرانی, آتوسا and فغفور مغربی, محمود},
title = {تحلیل عدم قطعیت و ارزیابی ریسک روگذری سد با استفاده از روشهای مونت کارلو و Latin Hypercube (مطالعه موردی: سد تبارکآباد)},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک},
year = {2017},
location = {اردبیل, ايران},
keywords = {آنالیز عدم قطعیت، تحلیل ریسک، روگذری، مونتکارلو، لاتین هایپرکیوب.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل عدم قطعیت و ارزیابی ریسک روگذری سد با استفاده از روشهای مونت کارلو و Latin Hypercube (مطالعه موردی: سد تبارکآباد)
%A رضازاده عنبرانی, آتوسا
%A فغفور مغربی, محمود
%J شانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک
%D 2017

[Download]