مواد نوین, دوره (7), شماره (2), سال (2017-2) , صفحات (49-58)

عنوان : ( بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت هایAl-Al2O3تولید شده به روش پلاسمای جرقه ای(SPS) )

نویسندگان: , ابوالفضل باباخانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در پژوهش حاضر، کامپوزیت Al- Al2O3 به روش SPS که یکی از روش‌های نوین تف جوشی پودرهای فلزی است، تولید شد. ریز ساختار نمونه‌های تولید شده با استفاده از میکروسکوپ نوری بررسی شد و تشخیص عناصر و ترکیبات حاضر در ساختار کامپوزیت با میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مجهز به سیستم EDS صورت گرفت. هم‌چنین به منظور بررسی اثر مقادیر Al2O3، آزمون‌های استحکام فشاری، سختی و بررسی دانسیته نسبی بر روی نمونه‌های حاوی (15-0) درصد وزنی Al2O3 انجام شد. نتایج نشان می‌دهد که با افزایش درصد Al2O3 سختی برینل نمونه‌ها تا حدود95% افزایش یافته است. در نمونه با 5 درصد وزنیAl2O3 استحکام نسبت به نمونه آلومینیوم خالص حدود 40 درصد افزایش پیدا کرده است و توزیع یکنواخت ذرات Al2O3 در زمینه Al مشاهده می‌شود؛ اما با افزایش درصد وزنی ذرات Al2O3 در نمونه‌های حاوی 10و15 درصد، کاهش استحکام دیده می‌شود که دلیل آن، با توجه به بررسی‌های ریزساختاری وکاهش دانسیته نسبی از98/0 به حدود88/0، مربوط به عدم فشرده شدن مناسب و ایجاد تخلخل در این نمونه‌ها است.

کلمات کلیدی

, کامپوزیت‌های زمینه آلومینیومی, Al2O3, پلاسمای جرقه‌ای, استحکام فشاری.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064606,
author = {, and باباخانی, ابوالفضل},
title = {بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت هایAl-Al2O3تولید شده به روش پلاسمای جرقه ای(SPS)},
journal = {مواد نوین},
year = {2017},
volume = {7},
number = {2},
month = {February},
issn = {2228-5946},
pages = {49--58},
numpages = {9},
keywords = {کامپوزیت‌های زمینه آلومینیومی، Al2O3، پلاسمای جرقه‌ای، استحکام فشاری.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت هایAl-Al2O3تولید شده به روش پلاسمای جرقه ای(SPS)
%A ,
%A باباخانی, ابوالفضل
%J مواد نوین
%@ 2228-5946
%D 2017

[Download]