اکو فیزیولوژی گیاهی, دوره (9), شماره (28), سال (2017-6) , صفحات (123-132)

عنوان : ( بررسی اثر کودهای اوره و ورمی کمپوست بر میزان جذب نیتروژن، فسفر و پتاسیم در اندامهای گیاه دارویی ختمی )

نویسندگان: امیرعلی صادقی , کمال حاج محمدنیا قالی باف , سید محمد سیدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی درصد و میزان عناصر پر مصرف نیتروژن، فسفر و پتاسیم در گیاه دارویی ختمی (Altheae officinalis L.) در واکنش به مصرف ورمی‌کمپوست و کود اوره، آزمایشی در سال 1391 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد به اجرا در آمد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار و 15 تیمار انجام شد. تیمارهای آزمایش بر اساس ترکیبی از سه سطح کاربرد ورمی‌کمپوست (صفر، پنج و 10 تن در هکتار) و پنج سطح کاربرد کود شیمیایی اوره شامل صفر، 25، 50، 75 و 100 درصد مصرف متداول کود اوره (معادل 200 کیلوگرم در هکتار) تعیین شدند. در هر یک از سطوح کاربرد کود اوره، مصرف کود ورمی‌کمپوست نقش موثری در افزایش معنی‌دار درصد نیتروژن، فسفر و پتاسیم در بذر، برگ و ریشه ختمی داشت. در شرایط عدم مصرف کود اوره، کاربرد 10 تن در هکتار ورمی‌کمپوست، درصد فسفر دانه را در مقایسه با شاهد (عدم مصرف ورمی‌کمپوست) تا 5/29 درصد افزایش داد. میزان نیتروژن، فسفر و پناسیم در دانه، برگ و ریشه گل ختمی (بر حسب گرم در متر مربع) نیز در نتیجه مصرف ورمی‌کمپوست به طور معنی‌داری افزایش یافت. همچنین نتایج آزمایش حاکی از نقش موثر کاربرد کود اوره در افزایش معنی‌دار درصد نیتروژن، فسفر و پتاسیم در بذر، برگ و ریشه گل ختمی بود. طبق نتایج این آزمایش، بین جذب نیتروژن با فسفر و پتاسیم رابطه مستقیمی وجود داشت.

کلمات کلیدی

, گیاه دارویی, جذب عناصر, کود شیمیایی, کود آلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064607,
author = {صادقی, امیرعلی and حاج محمدنیا قالی باف, کمال and سیدی, سید محمد},
title = {بررسی اثر کودهای اوره و ورمی کمپوست بر میزان جذب نیتروژن، فسفر و پتاسیم در اندامهای گیاه دارویی ختمی},
journal = {اکو فیزیولوژی گیاهی},
year = {2017},
volume = {9},
number = {28},
month = {June},
issn = {2008-5958},
pages = {123--132},
numpages = {9},
keywords = {گیاه دارویی، جذب عناصر، کود شیمیایی، کود آلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر کودهای اوره و ورمی کمپوست بر میزان جذب نیتروژن، فسفر و پتاسیم در اندامهای گیاه دارویی ختمی
%A صادقی, امیرعلی
%A حاج محمدنیا قالی باف, کمال
%A سیدی, سید محمد
%J اکو فیزیولوژی گیاهی
%@ 2008-5958
%D 2017

[Download]