دومین کنگره ملی طب حیوانات همراه , 2017-10-03

عنوان : ( اپیدمیولوژی و عوامل خطر درماتوفیتوز در جمعیتی از گربه های خانگی دارای جراحات جلدی )

نویسندگان: زهره غیاثی طرزی , جواد خوش نگاه , سمانه عیدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خلاصه زمینه ی مطالعه: درماتوفیتوز یک بیماری به شدت واگیر اما غیرکشنده و قابل درمان است که به راحتی از طریق تماس مستقیم با سگ ها و گربه ها به انسان منتقل می شود. هدف: مطالعه ی حاضر با هدف بررسی شیوع درماتوفی تها و ارتباط آن با متغیرهای سن، جنس، نژاد و فصل در گرب ههای دارای علایم درمانگاهی مشکوک به درماتوفیتوز صورت پذیرفت. روش کار: در مطالعه ی حاضر، تعداد 122 قلاده گربه ی دارای علایم درمانگاهی مشکوک به درماتوفیتوز (شامل: مشاهده ی کچلی وسیع یا موضعی، موهای کم پشت، مو ریزی بیش از حد، پوسته ریزی، شوره زدگی، التهاب موضعی یا بد شکلی ناخن ها) ارجاع داده شده به یک بیمارستان دامپزشکی دانشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفتند. ابتدا تمامی نواحی بدن گربه ها به ویژه نواحی دارای ضایعات جلدی با دقت توسط چراغ وود بررسی و نتیجه در فرم مخصوص ثبت شد. سپس با استفاده از پنسِ ضدعفونی شده، از نواحی دارای جراحات جلدی سه نمونه شامل: موها، پوسته ها و بقایای روی پوست و مو، تراشه ی جلدی گرفته و در ظرف (پلیت) استریل قرار دادیم. مجموعه ی نمونه های مربوط به هر قلاده گربه به منظور بررسی میکروسکوپی مستقیم نمونهها و کشت قارچ به آزمایشگاه تخصصی قارچ شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد ارسال شد. نتایج:بر اساس نتایج مطالع هی حاضر، بیش از نیمی از گربه های دارای علایم درمانگاهی مشکوک به درماتوفیتوز ( 54 درصد، 66 قلاده گربه)، دارای نتیج هی مثبت کشت قارچ (مبتلا به درماتوفیتوز) بودند. تنها قارچ جدا شده در گربه های مبتلا، میکروسپوروم کنیس بود. همچنین، سن به عنوان عامل خطر رخداد درماتوفیتوز مشخص شد بدین در مقابل، .(P < معنی که بچه گربه ها (گربه های کم تر از 7 ماه)، بیش از سایر سنین، در معرض ابتلا به بیماری قرار داشتند ( 0.001 ارتباط معنی داری بین جنس و نژاد گرب هها و فصل نمونه گیری با ابتلای به درماتوفیتوز مشاهده نشد. نتیجه ی آزمایش چراغ وود، به داشت. « کشت قارچ » و « میکروسکوپی مستقیم » با نتایج آزمایش های (k= 0.2) « نسبتاً کم » و (k=.13) « بسیار کم » ترتیب، توافق بین دو روش آزمایش میکروسکوپی مستقیم و آزمایش کشت قارچمشاهده شد. نتیجه گیری ،(k= 0.49) « توافقی نسبی » ، همچنین نهایی: با توجه به اینکه بر اساس یافت ههای مطالعه ی حاضر و سایر مطالعات مشابه، درصد قابل توجهی از گربه های دارای علایم جلدی مشکوک به درماتوفیتوز در ارزیابی قارچ شناختی (کشت قارچ)، مثبت (آلوده) گزارش شد هاند، رعایت اصول بهداشتی در ویزیت اینگونه حیوانات و نیز در نگهداری از این حیوانات در منزل (با توجه به زئونوز بودن بیماری)، ضروریست

کلمات کلیدی

, درماتوفیتوز, درماتوفیت, میکروسپورم کنیس, کشت قارچ, گربه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064608,
author = {غیاثی طرزی, زهره and خوش نگاه, جواد and عیدی, سمانه},
title = {اپیدمیولوژی و عوامل خطر درماتوفیتوز در جمعیتی از گربه های خانگی دارای جراحات جلدی},
booktitle = {دومین کنگره ملی طب حیوانات همراه},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {درماتوفیتوز، درماتوفیت، میکروسپورم کنیس، کشت قارچ، گربه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اپیدمیولوژی و عوامل خطر درماتوفیتوز در جمعیتی از گربه های خانگی دارای جراحات جلدی
%A غیاثی طرزی, زهره
%A خوش نگاه, جواد
%A عیدی, سمانه
%J دومین کنگره ملی طب حیوانات همراه
%D 2017

[Download]