چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کار بردی در مهندسی برق، مکانیک مکاترونیک , 2017-02-17

عنوان : ( بررسی قطر قطرات خروجی از شیپوره همگرا-واگرا در جریان دو فازی بخار مایع )

نویسندگان: علی عظیمی تصدی ثالث , علیرضا تیمورتاش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پدیده چگالش در جریان بخار خالص در توربین، باعث پیدایش قطرات مایع در بخار و بروز مشکلات متعددی از جمله کاهش باز ده توربین و فرسایش پره ها میشود. شواهد آزمایشگاهی در مورد جریانهای چگالشی در داخل کانالهای انبساطی، وجود اندازه چند گانه شعاع قطرات را اثبات نموده و اندازه گیریهای نوری آشکار ساخته که توزیع شعاع قطرات بسیار گسترده است. به منظور پیش بینی رفتار جریان دو فاز و تلفات ناشی از آن لازم است تا درک درستی از اندازه قطرات ایجاد شده در جریان داشته باشیم. در این تحقیق جریان چگالشی در یک شیپوره همگرا واگرا، با استفاده از معادله جوانه زایی کلاسیک اصلاح شده، در چهار چوب لاگرانژی اویلری شبیه سازی شده است و جهت واقعی تر کردن شکل گیری قطرات در جریان بخار، از روش چند شعاعی برای مدلسازی جریان مایع استفاده شده است. در این روش به منظور حذف میانگین گیری قطرات، دسته قطرات ایجاد شده در هر المان محاسباتی در ناحیه جوانه زایی، بطور جداگانه و بدون میانگین گیری با سایر قطرات، تا انتهای شیپوره رشد مینمایند. مقایسه نتایج بدست آمده از روش چند شعاعی با نتایج تجربی نازل مور نشان میدهد که شعاع حاصله از این روش به شعاع تجربی بسیار نزدیکتر ااز روش تک شعاعی است.

کلمات کلیدی

, جوانه زایی , رشد قطرات , چگالش ناگهانی , فشار چگالشی پایین , نازل همگرا واگرا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064623,
author = {عظیمی تصدی ثالث, علی and تیمورتاش, علیرضا},
title = {بررسی قطر قطرات خروجی از شیپوره همگرا-واگرا در جریان دو فازی بخار مایع},
booktitle = {چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کار بردی در مهندسی برق، مکانیک مکاترونیک},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {جوانه زایی - رشد قطرات - چگالش ناگهانی - فشار چگالشی پایین - نازل همگرا واگرا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی قطر قطرات خروجی از شیپوره همگرا-واگرا در جریان دو فازی بخار مایع
%A عظیمی تصدی ثالث, علی
%A تیمورتاش, علیرضا
%J چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کار بردی در مهندسی برق، مکانیک مکاترونیک
%D 2017

[Download]