پژوهش های مدیریت در ایران, دوره (22), شماره (1), سال (2018-7) , صفحات (143-164)

عنوان : ( طراحی مدل تعهد سازمانی مدیران شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی کشور به منظور بهبود کیفیت عملکرد ایشان با استفاده از نظریه داده بنیاد )

نویسندگان: معصومه عارف , آذر کفاش پور , محمدرضا آهنچیان , غلامرضا ملک زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر در تلاش است تا با واکایِ مفهوم «تعهد سازمانی مدیران» زوایای گوناگون آن را در بستر حقیقیِ سازمان، شناسایی و تبیین کند. در این راستا از روش‌شناسی ظاهر شونده در نظریه داده بنیاد، استفاده شد و با اتکا به اصل نمونه‌گیری نظری، 15 مصاحبه با مدیران فرودگاهی و ستادی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی کشور تا رسیدن به اشباع نظری، صورت گرفت. تجزیه‌وتحلیل‌های انجام‌شده از طریق روش مقایسه مستمر در فرآیند کدگذاری حقیقی و نظری، 359 کد، 85 مفهوم و 6 مقوله را نشان داد که منجر به ظهور مدل نهایی پژوهش، پیرامون مقوله محوری، با عنوان مدل “تعهد سازمانی مدیران” شد. مدل مربوطه به علل، عوامل همبسته، عوامل میانجی، اقتضائات و نتایج مربوط به مقوله محوریِ پژوهش و بستر مطالعه اشاره دارد. درمجموع این پژوهش با تبیین نظریه “تعهد سازمانی مدیران”، تمایز مفهومی قابل‌توجهی میان آن و تعهد سازمانی که تاکنون پژوهش‌ها به آن پرداخته بودند را نشان می‌دهد و ابهامات موجود در این زمینه را تا حدی برطرف می‌کند.

کلمات کلیدی

, تعهد سازمانی مدیران, تعهد سازمانی, شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران, نظریه داده بنیاد, رویکرد ظاهر شونده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064638,
author = {عارف, معصومه and کفاش پور, آذر and آهنچیان, محمدرضا and ملک زاده, غلامرضا},
title = {طراحی مدل تعهد سازمانی مدیران شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی کشور به منظور بهبود کیفیت عملکرد ایشان با استفاده از نظریه داده بنیاد},
journal = {پژوهش های مدیریت در ایران},
year = {2018},
volume = {22},
number = {1},
month = {July},
issn = {2332-200x},
pages = {143--164},
numpages = {21},
keywords = {تعهد سازمانی مدیران، تعهد سازمانی، شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، نظریه داده بنیاد، رویکرد ظاهر شونده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طراحی مدل تعهد سازمانی مدیران شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی کشور به منظور بهبود کیفیت عملکرد ایشان با استفاده از نظریه داده بنیاد
%A عارف, معصومه
%A کفاش پور, آذر
%A آهنچیان, محمدرضا
%A ملک زاده, غلامرضا
%J پژوهش های مدیریت در ایران
%@ 2332-200x
%D 2018

[Download]