پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2017-08-28

عنوان : ( بررسی توزیع اندازه ذرات و پارامترهای اندازه ذرات رسوبات شنی جنوب سبزوار )

نویسندگان: فاطمه جعفرپور چک اب , علیرضا کریمی , عادل سپهر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی توزیع اندازه ذرات و تعیین پارامترهای رسوب شناسی رسوبات شنی جنوب سبزوار بود. محدوده رسوبات شنی با استفاده از نقشه‌های زمین‌شناسی، تصاویر گوگل ارث و بازدیدهای صحرایی مشخص گردید. تعداد 30 نمونه سطحی از رسوبات در سه برش طولی با فواصل حدود یک کیلومتر برداشت گردید. شن ریز و سیلت خیلی درشت با میانگین 0/30 و 5/24 درصد بخش غالب بودند. میانگین اندازه ذرات (MZ) 59/3 فی، میانگین جورشدگی (I) 96/1 فی و میانگن کج‌شدگی ذرات (SKI) 08/0 بود. بر اساس پارامترهای رسوب شناختی، عوارض توپوگرافی و الگوی آبراهه¬ها سه سطح ژئومورفیک دارای رسوبات شنی شامل دشت سیلابی و انتهای مخروط افکنه با فرآیندهای آبرفتی – بادرفتی و تپه¬های شنی با فرآیند بادرفتی شناسایی شدند. توزیع اندازه ذرات در تپه‌های شنی توزیع تک نمایی و در دو پهنه دیگر توزیع دونمایی داشتند.

کلمات کلیدی

, رسوبات شنی, جورشدگی, کج شدگی, فرآیندهای بادرفتی و آبرفتی‌
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064658,
author = {جعفرپور چک اب, فاطمه and کریمی, علیرضا and سپهر, عادل},
title = {بررسی توزیع اندازه ذرات و پارامترهای اندازه ذرات رسوبات شنی جنوب سبزوار},
booktitle = {پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران},
year = {2017},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {رسوبات شنی، جورشدگی، کج شدگی، فرآیندهای بادرفتی و آبرفتی‌},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی توزیع اندازه ذرات و پارامترهای اندازه ذرات رسوبات شنی جنوب سبزوار
%A جعفرپور چک اب, فاطمه
%A کریمی, علیرضا
%A سپهر, عادل
%J پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
%D 2017

[Download]