راهبردهای توسعه روستایی, دوره (4), شماره (2), سال (2017-9) , صفحات (180-157)

عنوان : ( بررسی تطبیقی نقش اعتبارات خرد در توسعه روستایی نواحی کوهستانی و دشتی (مورد مطالعه: دهستان‌های کارده و میان ولایت شهرستان مشهد) )

نویسندگان: مهدی جوانشیری , خدیجه بوزرجمهری , حمیده محمودی , ام البنین هراتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عتبارات خرد با هدف ارائۀ خدمات مالی به گروه‌های کم درآمد در کشورهای در حال توسعه در سه دهۀ اخیر مطرح شده‌است. این اعتبارات با اعطای وام به روستاییان بویژه آنهایی که در امور تولیدی فعالیت دارند این امکان را می‌دهد که به سبب فراهم بودن نقدینگی بتوانند نیازهای مالی شان را برای انجام عملیات تولیدی و تهیه نهاده‌های کشاورزی تأمین نمایند. این تحقیق نیز با هدف بررسی نقش اعتبارات خرد در توسعه روستایی، با تأکید بر تاثیر عوامل جغرافیایی در جذب اعتبارات مذکور در دو ناحیه کوهستانی و دشتی شهرستان مشهد، انجام گرفته است. این تحقیق براساس هدف، کاربردی- توسعه‌ای و به لحاظ روش شناسی، از نوع توصیفی – تحلیلی است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 207 خانوار روستایی که از اعتبارات استفاده کرده اند، به عنوان حجم نمونه برآورد گردید و سپس به نسبت خانوارها در هر ناحیه تقسیم شد اطلاعات مورد نیاز با استفاده از منابع اسنادی و عملیات پیمایشی (پرسشنامه) در بین خانوارهایی که اعتبارات دریافت کرده‌اند، جمع آوری شده است. میزان اثر بخشی اعتبارات در بین ساکنین روستایی نواحی کوهستانی و دشتی تفاوت معناداری وجود ندارد ولی از نظر مشکلات و موانع دریافت وام و درجه رضایت‌مندی، تفاوت معناداری بین این دو ناحیه وجود دارد و میزان رضایت‌مندی در ناحیه دشتی بیشتر است.

کلمات کلیدی

, اعتبارات خرد, توسعه روستایی, توسعه کشاورزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064685,
author = {جوانشیری, مهدی and بوزرجمهری, خدیجه and محمودی, حمیده and هراتی, ام البنین},
title = {بررسی تطبیقی نقش اعتبارات خرد در توسعه روستایی نواحی کوهستانی و دشتی (مورد مطالعه: دهستان‌های کارده و میان ولایت شهرستان مشهد)},
journal = {راهبردهای توسعه روستایی},
year = {2017},
volume = {4},
number = {2},
month = {September},
issn = {2383-2657},
pages = {180--157},
numpages = {-23},
keywords = {اعتبارات خرد، توسعه روستایی، توسعه کشاورزی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تطبیقی نقش اعتبارات خرد در توسعه روستایی نواحی کوهستانی و دشتی (مورد مطالعه: دهستان‌های کارده و میان ولایت شهرستان مشهد)
%A جوانشیری, مهدی
%A بوزرجمهری, خدیجه
%A محمودی, حمیده
%A هراتی, ام البنین
%J راهبردهای توسعه روستایی
%@ 2383-2657
%D 2017

[Download]