تعامل انسان و اطلاعات, دوره (3), شماره (4), سال (2017-9) , صفحات (1-19)

عنوان : ( واکاوی مفهوم فرهنگ اطلاعاتی و بررسی وضعیت آن در بین اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد )

نویسندگان: حسن محمودی توپکانلو , سیدرحمت اله فتاحی , محسن نوکاریزی , محمدحسین دیانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: فرهنگ اطلاعاتی مفهوم جدیدی است که بیانگر نوع نگاه سازمانها به اطلاعات، همچنین ارزشها و هنجارهایی است که بر رفتار اطلاعاتی افراد در سازمان اثر می گذارد. هدف پژوهش حاضر واکاوی مفهوم فرهنگ اطلاعاتی و بررسی وضعیت آن در بین اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد است. روش پژوهش: این پژوهش از نوع کاربردی است که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 250 نفر بهعنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. برای سنجش فرهنگ اطلاعاتی از پرسشنامهای مبتنی بر مدل چو و همکاران ( 2008 ) استفاده شد که فرهنگ اطلاعاتی را به شش بعد درستی اطلاعات، رسمیت اطلاعات، کنترل اطلاعات، شفافیت اطلاعات، اشتراک اطلاعات، و استفاده فعالانه از اطلاعات دستهبندی میکند. قبل از گردآوردی دادهها روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأئید قرار گرفت. یافته ها: از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، فرهنگ اطلاعاتی و ابعاد آن در این دانشگاه از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. از میان ابعاد فرهنگ اطلاعاتی بیشترین میانگین مربوط به اشتراک اطلاعات و کمترین میانگین مربوط به شفافیت اطلاعات است. طبق نظر اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، الگوی فرهنگ اطلاعاتی حاکم بر دانشگاه فرهنگ اطلاعاتی رابطهمحور است. همچنین، بررسی رابطه بین متغیرهای جمعیتشناختی و فرهنگ اطلاعاتی نیز نشان داد که بین متغیرهای جنسیت و حوزه تحصیلی با برخی از ابعاد فرهنگ اطلاعاتی رابطه معنادار وجود دارد. نتیجه گیری: به دلیل نقش و اهمیت فراوان اطلاعات در سازمانهای امروزی، پرداختن به فرهنگ اطلاعاتی به عنوان یک متغیر توانمندساز که بر رفتارهای اطلاعاتی در سازمان بویژه تولید و استفاده از اطلاعات اثرگذار می باشد، ضروری است. از طرفی، فرهنگ اطلاعاتی موضوع جدیدی است که پرداختن به آن افق پژوهشی جدیدی را بهویژه در حوزه علم اطلاعات و دانششناسی ایجاد می کند و می تواند مبنایی برای پژوهشهای بیشتر باشد.

کلمات کلیدی

, فرهنگ اطلاعاتی, رفتارهای اطلاعاتی, دانشگاه فردوسی مشهد, اعضای هیئت علمی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064687,
author = {محمودی توپکانلو, حسن and فتاحی, سیدرحمت اله and نوکاریزی, محسن and دیانی, محمدحسین},
title = {واکاوی مفهوم فرهنگ اطلاعاتی و بررسی وضعیت آن در بین اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد},
journal = {تعامل انسان و اطلاعات},
year = {2017},
volume = {3},
number = {4},
month = {September},
issn = {2423-7418},
pages = {1--19},
numpages = {18},
keywords = {فرهنگ اطلاعاتی، رفتارهای اطلاعاتی، دانشگاه فردوسی مشهد، اعضای هیئت علمی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واکاوی مفهوم فرهنگ اطلاعاتی و بررسی وضعیت آن در بین اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
%A محمودی توپکانلو, حسن
%A فتاحی, سیدرحمت اله
%A نوکاریزی, محسن
%A دیانی, محمدحسین
%J تعامل انسان و اطلاعات
%@ 2423-7418
%D 2017

[Download]