مهندسی مکانیک مدرس, دوره (17), شماره (9), سال (2017-12) , صفحات (417-426)

عنوان : ( تحلیل عددی یک ریزمخلوط گر فعال با همزن نوسانی چرخان در نسبت های منظری مختلف به روش شبکه بولتزمن )

نویسندگان: حجت خزیمه نژاد , حمید نیازمند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مقاله حاضر یک شبیه سازی عددی برای تحلیل اثرات نسبت منظری یک همزن مستطیلی با در نظر گرفتن همزمان اثرات دو پارامتر دیگر فرکانس و دامنه همزن، بر بازده اختلاط درون یک ریزمجرای تخت به روش شبکه بولتزمن صورت گرفته است. نتایج نشان دادند که در یک دامنه نوسان کوچک، تغییرات AR در مقادیر St پایین تقریبا بی‌تاثیر بوده ولی در مقادیر میانی با کاهش AR بازده بیشتر می شود. همچنین در مقادیر بالای St با افزایش AR از 0.1 به 0.5 بازده کم ولی با افزایش بیشتر AR، بازده نیز افزایش یافته است. در یک دامنه نوسانی بزرگتر نسبت به حالت قبل، در مقادیر بالای St با افزایش AR تا میزان 0.7 ابتدا بازده افزایش ولی بعد از این مقدار بازده کم می شود. در مقادیر پایین و میانی St ، اختلاط در مقادیر پایین‌تر AR دارای عملکرد بهتری نسبت به مقادیر بالاتر آن بوده است. علاوه بر این نشان داده شد که در یک فرکانس کوچک، در تمامی مقادیر K افزایش AR ابتدا باعث کاهش و سپس افزایش بازده شده است به طوری که هر چه AR به 1 نزدیک تر باشد بازده اختلاط بهتر می شود. در یک فرکانس بزرگتر، در مقادیر کوچک K با افزایش AR ابتدا بازده کاهش و سپس افزایش، در حالی که این روند در مقادیر بزرگ K تقریبا معکوس شده است. در مقادیر میانی به طور کلی هر چه نسبت منظری بیشتر و نزدیک تر به 1 باشد بازده اختلاط نیز بیشتر بوده است.

کلمات کلیدی

, ریزمخلوط گر فعال, همزن نوسانی, نسبت منظری, روش شبکه بولتزمن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064690,
author = {خزیمه نژاد, حجت and نیازمند, حمید},
title = {تحلیل عددی یک ریزمخلوط گر فعال با همزن نوسانی چرخان در نسبت های منظری مختلف به روش شبکه بولتزمن},
journal = {مهندسی مکانیک مدرس},
year = {2017},
volume = {17},
number = {9},
month = {December},
issn = {1027-5940},
pages = {417--426},
numpages = {9},
keywords = {ریزمخلوط گر فعال، همزن نوسانی، نسبت منظری، روش شبکه بولتزمن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل عددی یک ریزمخلوط گر فعال با همزن نوسانی چرخان در نسبت های منظری مختلف به روش شبکه بولتزمن
%A خزیمه نژاد, حجت
%A نیازمند, حمید
%J مهندسی مکانیک مدرس
%@ 1027-5940
%D 2017

[Download]