فرآیندهای نوین در مهندسی مواد, دوره (11), شماره (2), سال (2017-7) , صفحات (1-25)

عنوان : ( بررسی تأثیر فعالسازی مکانیکی و سرعت گرمایش بر تشکیل کامپوزیت نانوساختار 3O2Al-NiAl به روش سنتز احتراقی )

نویسندگان: مریم بیهقی , علیرضا کیانی رشید , مهرداد کاشفی تربتی , جلیل وحدتی خاکی , استفان یونسون ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، تأثیر فعال سازی مکانیکی و سرعت افزایش دما ) 20 و C/min°40 ( بر رخداد واکنش ها در فرآیند سنتز کامپوزیت نانوساختار Al2O3/NiAl از مخلوط پودری Ni ، NiO و Al در گرمایش از 20 تا C° 1300 مورد بررسی قرارگرفت. برای بررسی واکنش های رخ دهنده در نمونه ها، آنالیز دیفرانسیلی حرارتی، پراش سنجی اشعه ایکس و یکروسکوپی الکترونی روبشی انجام شد. در گرمایش نمونه های پودری بدون فعال-سازی، واکنش گرمازای احیای NiO با Al و Jشکیل فازهای Ni-Al در حضور آلومینیم مذاب رخ داد، درحالیکه در اثر فعالسازی مکانیکی این واکنشها در حالت جامد و در دمای پایین تر و به صورت مجزا از هم اتفاق افتاد. با کاهش سرعت گرمایش، واکنش ها در دمای پایینت ر و به صورت تفکیک شده انجام شد. مکانیزم پیشنهادی برای رخداد واکنش ها در حین گرمایش پودر فعالسازی مکانیکی شده مطرح شد.

کلمات کلیدی

, کامپوزیت, مواد نانوساختار, سنتز احتراقی, NiAl , Al2O3l , فعالسازی مکانیکی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064693,
author = {مریم بیهقی and کیانی رشید, علیرضا and کاشفی تربتی, مهرداد and وحدتی خاکی, جلیل and استفان یونسون},
title = {بررسی تأثیر فعالسازی مکانیکی و سرعت گرمایش بر تشکیل کامپوزیت نانوساختار 3O2Al-NiAl به روش سنتز احتراقی},
journal = {فرآیندهای نوین در مهندسی مواد},
year = {2017},
volume = {11},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-1405},
pages = {1--25},
numpages = {24},
keywords = {کامپوزیت، مواد نانوساختار، سنتز احتراقی، NiAl ،Al2O3l ، فعالسازی مکانیکی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر فعالسازی مکانیکی و سرعت گرمایش بر تشکیل کامپوزیت نانوساختار 3O2Al-NiAl به روش سنتز احتراقی
%A مریم بیهقی
%A کیانی رشید, علیرضا
%A کاشفی تربتی, مهرداد
%A وحدتی خاکی, جلیل
%A استفان یونسون
%J فرآیندهای نوین در مهندسی مواد
%@ 2008-1405
%D 2017

[Download]