بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (9), شماره (2), سال (2017-9) , صفحات (326-341)

عنوان : ( اثر تراکم بنه و نوع بستر کاشت بر اجزای عملکرد گل و کلاله زعفران )

نویسندگان: عبداله ملا فیلابی , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر تراکم بنه و نوع بستر کاشت بر خصوصیات زایشی، اجزای عملکرد گل و کلاله زعفران (Crocus sativus L.)، آزمایشی در قالب طرح بلوک¬های کامل تصادفی به¬صورت فاکتوریل با سه تکرار در پارک علم و فناوری خراسان رضوی در سال زراعی۹۰-۱۳۸۹ انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل تراکم بنه در سه سطح ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ بنه در متر‌مربع و پنج بستر کاشت شامل ۱۰ تن کمپوست زباله شهری در هکتار، ۳۰ تن کود گاوی پوسیده در هکتار، ۲۰ تن ضایعات بستر قارچ در هکتار، ۱۰ تن خاکپوش کلش گندم (Triticum astivum L.) در هکتار و شاهد بودندکه همزمان با کاشت بنه زعفران اعمال گردید. صفات مورد مطالعه شامل تعداد گل، وزن گل تر و خشک، وزن کلاله تر و خشک، وزن خامه تر و خشک زعفران بودند. نتایج نشان داد که سطوح تراکم بنه و بسترهای مختلف کاشت اثر معنی¬داری بر عملکرد خامه و کلاله خشک زعفران داشت (۰۱/۰p≤). افزایش تعداد بنه از ۵۰ به۱۵۰ بنه در متر‌مربع، وزن تر گل زعفران را ۱۷۷ و وزن خشک کلاله را ۱۵۵ درصد (حدود ۵/۲ برابر) بهبود بخشید. بیشترین وزن تر و خشک کلاله+خامه در تیمار کاربرد خاکپوش کلش گندم به ترتیب به میزان ۴۳/۱۴ و ۵۹/۲ کیلوگرم در هکتار و کمترین آن در شاهد به ترتیب برابر با ۳۱/۴ و ۸۱/۰ کیلوگرم در هکتار به¬دست آمد. اثر متقابل بین تراکم بنه و نوع بستر کاشت در هیچ¬یک از صفات مورد مطالعه معنی¬دار نبود. با توجه به نتایج چنین به نظر می¬رسد که به منظور بهبود تولید گل و کلاله زعفران در سال اول، تراکم ۱۵۰ بنه در متر‌مربع و بستر کشت خاکپوش کلش گندم را می¬توان توصیه نمود.

کلمات کلیدی

, تعداد گل, عملکرد کلاله خشک, ماده آلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064701,
author = {ملا فیلابی, عبداله and کوچکی, علیرضا and رضوانی مقدم, پرویز and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {اثر تراکم بنه و نوع بستر کاشت بر اجزای عملکرد گل و کلاله زعفران},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2017},
volume = {9},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-7713},
pages = {326--341},
numpages = {15},
keywords = {تعداد گل، عملکرد کلاله خشک، ماده آلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر تراکم بنه و نوع بستر کاشت بر اجزای عملکرد گل و کلاله زعفران
%A ملا فیلابی, عبداله
%A کوچکی, علیرضا
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2017

[Download]