قبسات, دوره (21), شماره (80), سال (2016-7) , صفحات (95-116)

عنوان : ( نقد و بررسی مدل های علم دینی مبتنی بر الگوهای علم شناختی پساپوزیتیویستی )

نویسندگان: جعفر مروارید , رضا اکبری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سال‌های اخیر مدل‌های مختلفی برای تولید دانش دینی از سوی استادان و صاحب‌نظران دانشگاه و حوزه ارائه شده است. بین این گروه، شمار درخور توجهی از نظریه‌پردازان، نقدها و دیدگاه‌های پساپوزیتیویستی درباره علم و فعالیت علمی را نقطه‌ عزیمت مناسبی برای حرکت به سمت تولید علم دینی دیده‌اند. پساپوزیتیویسم بر پایه دیدگاه ما طیف متنوعی از نظریه‌ها را تشکیل می‌دهد که درباره مدعیاتی همچون عینیت، بین‌الاذهانیت و عقلانیت تردید کرده و به نوعی از نسبی‌گرایی گذر کرده‌اند که یکی از تأثیرگذارترین نمونه‌ها را می‌توان در نظریه پارادایم‌های کوهن مشاهده کرد. مدل‌های علم دینیِ یادشده در این مقاله که اساس کار خود را با پذیرفتن چنین دیدگاه‌هایی آغاز نموده‌اند، به جز نمونه علم مقدس نصر و دیدگاه زیباکلام، از یک سو به دلیل پذیرفتن چنین دیدگاه‌های نسبی‌گرایانه و از سوی دیگر تمایل به مدعیات پوزیتیویستی با مشکلی اساسی مواجه‌اند. این مشکل را می‌توان ناتوانی در سازگاری بین ادعاها و نتایج نظری دو پارادایمِ ناسازگار دانست.

کلمات کلیدی

, نسبی‌گرایی, پارادایم, علم دینی, پیش‌فرض‌های متافیزیکی, ارزش‌های فرهنگی, پسااثبات‌گرایی, مدل علم دینی, عقلانیت.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064708,
author = {مروارید, جعفر and رضا اکبری},
title = {نقد و بررسی مدل های علم دینی مبتنی بر الگوهای علم شناختی پساپوزیتیویستی},
journal = {قبسات},
year = {2016},
volume = {21},
number = {80},
month = {July},
issn = {1029-4538},
pages = {95--116},
numpages = {21},
keywords = {نسبی‌گرایی; پارادایم; علم دینی; پیش‌فرض‌های متافیزیکی; ارزش‌های فرهنگی; پسااثبات‌گرایی; مدل علم دینی; عقلانیت.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقد و بررسی مدل های علم دینی مبتنی بر الگوهای علم شناختی پساپوزیتیویستی
%A مروارید, جعفر
%A رضا اکبری
%J قبسات
%@ 1029-4538
%D 2016

[Download]