تحقیقات غلات, دوره (6), شماره (4), سال (2017-2) , صفحات (437-450)

عنوان : ( تاثیر مدیریت تلفیقی رژیمهای آبیاری، کودهای شیمیایی و کمپوست بر برخی ویژگیهای عصاره خاک شالیزار )

نویسندگان: تیمور رضوی پورکومله , علیرضا آستارائی , امیر لکزیان , حجت امامی , مسعود کاووسی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای رسیدن به کشاورزی پایدار، تعیین مقدار تلفات کود مصرفی در مدیریت عناصر غذایی، حاصلخیزی خاک و آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی دارای اهمیت زیادی است. به منظور بررسی تاثیر کاربرد کودهای آلی و شیمیایی در رژیمهای مختلف آبیاری بر ویژگیهای شیمیایی خاک شالیزار، آزمایشی به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در موسسه تحقیقات برنج کشور در سالهای 1392و 1393اجرا شد. فاکتور اصلی آزمایش سه نوع رژیم آبیاری شامل میزان ) 1/3شاهد( ، 0/7 و 1 برابر تبخیر از تشت تبخیر و فاکتور فرعی آزمایش شامل شاهد بدون کود (C1)، N60- P30- K60کیلوگرم در هکتار (C2)، 5 تن در هکتار کمپوست+ N60 -P30- K60کیلوگرم در هکتار (C3)،5 تن در هکتار کمپوست + N60 کیلوگرم در هکتار (C4)،5 تن در هکتار کمپوست + P30- K60کیلوگرم در هکتار (C5 ) و5 تن در هکتار کمپوست ((C6 بود. به منظور بررسی تلفات کود، غلظت نیتروژن و پتاسیم عصاره خاک در فاصله زمانی ، 15، 25 و 50 روز پس از انتقال نشاها به زمین اصلی اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که با وجود اثر معنی دار تیمارها بر خصوصیات اندازه گیری شده، با تغییر روش آبیاری از غرقاب دائم به یک و 0/7 برابر تبخیر، 21/18 و 42/46 درصد در مقدار آب صرفه جویی می شود. با کاربرد کمپوست در خاک به جای کودهای شیمیایی نیز به ترتیب 39/19 و 48/15 درصد از نیتروژن و پتاسیم در عصاره خاک کاسته شد. به طور کلی، نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده تلفیقی از 5 تن در هکتار کمپوست و 60 کیلوگرم در هکتار نیتروژن همراه با آبیاری به اندازه یک برابر تبخیر از تشت تبخیر، می توان ضمن صرفه جویی در مصرف آب و حفظ محیط زیست، بیشترین محصول را نیز تولید کرد

کلمات کلیدی

, آلودگی آب, پتاسیم, تلفات کود, کود آلی, نیتروژن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064712,
author = {رضوی پورکومله, تیمور and آستارائی, علیرضا and لکزیان, امیر and امامی, حجت and مسعود کاووسی},
title = {تاثیر مدیریت تلفیقی رژیمهای آبیاری، کودهای شیمیایی و کمپوست بر برخی ویژگیهای عصاره خاک شالیزار},
journal = {تحقیقات غلات},
year = {2017},
volume = {6},
number = {4},
month = {February},
issn = {2252-0163},
pages = {437--450},
numpages = {13},
keywords = {آلودگی آب، پتاسیم، تلفات کود، کود آلی، نیتروژن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر مدیریت تلفیقی رژیمهای آبیاری، کودهای شیمیایی و کمپوست بر برخی ویژگیهای عصاره خاک شالیزار
%A رضوی پورکومله, تیمور
%A آستارائی, علیرضا
%A لکزیان, امیر
%A امامی, حجت
%A مسعود کاووسی
%J تحقیقات غلات
%@ 2252-0163
%D 2017

[Download]