پژوهش های جغرافیای طبیعی, دوره (49), شماره (2), سال (2017-8) , صفحات (169-189)

عنوان : ( شبیه‌سازی توزیع قائم سامانه ‏های گردوغبارزا در ارتباط با سامانه ‏های همدید و توپوگرافی در غرب ایران )

نویسندگان: بهروز ساری صراف , علی اکبر رسولی , آذر زرین , محمدسعید نجفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه، بر اساس خروجی‏های مدل WRF-CHEM، الگوهای توزیع قائم سامانه‏های گردوغبارزا در غرب ایران به دو دسته تقسیم شد: الگوهایی با توزیع قائم در حدود 5/6 کیلومتر و کمتر از 5/3 کیلومتر. الگوهای همدید رخداد گردوغبار در دوره سرد به دو دسته تقسیم می شود: جبهه‏ای و غیرجبهه‏ای. در الگوی اول جبهه‏ای، بیشینه ارتفاع گردوغبار حدود 5/6 کیلومتر است و وابسته به شدت واگرایی در تراز میانی و سرعت قائم بالاسو و استقرار هسته جت بر فراز مناطق منشا گردوغبار است. در الگوی دوم جبهه‏ای، بیشینه ارتفاع توده گردوغبار کمتر از 4 کیلومتر است. در این الگو، ارتفاع محدودتر توده گردوغبار وابسته به شدت محدودتر چرخندگی در تراز میانی و موقعیت جت است که عمدتاً بر فراز مناطق منشا گردوغبار قرار ندارد. در الگوی غیر جبهه‏ای، پهنه‏های وسیعی از خاورمیانه تحت تاثیر استقرار یک پشته قرار می‏گیرد و الگوی گردشی در تراز زیرین تروپوسفر در شکل‏گیری گردوغبار موثر است. ارتفاع گردوغبار در این الگو حدود 5/3 کیلومتر است. همچنین، مهم ترین عامل در محدودشدن ارتفاع توده گردوغبار در غرب ایران ماهیت سامانه‏های جوی است. مانع کوهستانی زاگرس در انتشار قائم و افقی گردوغبار اهمیت کمتری دارد.

کلمات کلیدی

, الگوهای همدید, توزیع قائم گردوغبار, جبهه زایی, کوهستان زاگرس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064714,
author = {بهروز ساری صراف and علی اکبر رسولی and زرین, آذر and محمدسعید نجفی},
title = {شبیه‌سازی توزیع قائم سامانه ‏های گردوغبارزا در ارتباط با سامانه ‏های همدید و توپوگرافی در غرب ایران},
journal = {پژوهش های جغرافیای طبیعی},
year = {2017},
volume = {49},
number = {2},
month = {August},
issn = {2008-630X},
pages = {169--189},
numpages = {20},
keywords = {الگوهای همدید، توزیع قائم گردوغبار، جبهه زایی، کوهستان زاگرس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شبیه‌سازی توزیع قائم سامانه ‏های گردوغبارزا در ارتباط با سامانه ‏های همدید و توپوگرافی در غرب ایران
%A بهروز ساری صراف
%A علی اکبر رسولی
%A زرین, آذر
%A محمدسعید نجفی
%J پژوهش های جغرافیای طبیعی
%@ 2008-630X
%D 2017

[Download]