زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی, دوره (8), شماره (2), سال (2015-7) , صفحات (81-92)

عنوان : ( تعیین ظرفیت باربری و نشست بر روی یک ساختار سنگی درزه‌دار با استفاده از روش‌های عددی و تجربی )

نویسندگان: جواد شریفی , محمد غفوری , سعید اردشیری لاجیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق به منظور تعیین ظرفیت باربری و نشست بر روی یک ساختار سنگی درزه‌دار، ابتدا روش‌های تجربی و عددی مرور شده و سپس جهت استخراج پارامترهای دقیق، یک ساختگاه سنگی بروی توده سنگ‌های هوازده توف سبز ائوسن در استان تهران انتخاب و پارامترهای مدل از یک محیط واقعی استخراج گردید. در این راستا پس از بررسی‌های میدانی و آزمایش‌های صحرایی در محل سازه، پارامتر‌های سنگ بکر در آزمایشگاه تعیین و طبقه‌بندی مهندسی توده انجام شده است. در ادامه خواص ژئومکانیکی توده سنگ برآورد شده و در جهت تعیین ظرفیت باربری و نشست با روش‌های تجربی و عددی استفاده شده است. در این مطالعه با توجه به شرایط ناپیوسته سنگی از نرم‌افزار UDEC جهت مدل‌سازی عددی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که روش‌های تجربی یک محدوده خاصی برای ظرفیت باربری پیشنهاد می‌دهند که برای کاربرد مهندسی نیاز به تصحیح داشته، در حالی که روش‌های عددی جزییات بیشتری از توزیع بار در پی را ارایه می‌دهند. همچنین نتایج مدل‌سازی نشان داد که روش عددی جهت ساختار‌های سنگی ناپیوسته به واقعیت و شرایط زمین نزدیکتر و نتایج آن قابل اعتمادتر است.

کلمات کلیدی

, ناپیوستگی, ظرفیت باربری, نشست, روش‌های عددی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064716,
author = {شریفی, جواد and غفوری, محمد and سعید اردشیری لاجیمی},
title = {تعیین ظرفیت باربری و نشست بر روی یک ساختار سنگی درزه‌دار با استفاده از روش‌های عددی و تجربی},
journal = {زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی},
year = {2015},
volume = {8},
number = {2},
month = {July},
issn = {2228-5245},
pages = {81--92},
numpages = {11},
keywords = {ناپیوستگی، ظرفیت باربری، نشست، روش‌های عددی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین ظرفیت باربری و نشست بر روی یک ساختار سنگی درزه‌دار با استفاده از روش‌های عددی و تجربی
%A شریفی, جواد
%A غفوری, محمد
%A سعید اردشیری لاجیمی
%J زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی
%@ 2228-5245
%D 2015

[Download]