روابط خاک و گیاه, دوره (8), شماره (1), سال (2017-9) , صفحات (135-144)

عنوان : ( بررسی تأثیر تفاله چغندر بر خصوصیات بیوشیمیایی، رنگیزه‌های فتوسنتزی و فعالیت آنتی‌اکسیدانتی عصاره برگ نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) در شرایط تنش خشکی )

نویسندگان: کاظم حکم آبادی , سعید نوریان بیدگلی , رسول نریمانی , محمد مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به‌منظور بررسی اثر تنش خشکی و کاربرد خاکی تفاله چغندرقند بر ویژگی¬های بیوشیمیایی، محتوای رنگیزه¬های فتوسنتزی و میزان فعالیت آنتی¬اکسیدانی برگ نعناع فلفلی، آزمایشی گلدانی در سال ۱۳۹۴ در گلخانه‌ی تحقیقاتی دانشگاه فردوسی انجام شد. آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با ۴ تیمار تنش خشکی (۳۰، ۵۰، ۷۰، ۹۰ درصد ظرفیت زراعی) و ۳ سطح کاربرد خاکی تفاله چغندرقند (۰، ۱۰ و ۲۰ درصد حجمی) در ۳ تکرار اجرا شد. طبق نتایج به‌دست‌آمده بیشترین میزان کلروفیل a، شاخص کلروفیل، نسبت کلروفیل a/b، کارتنوئید و محتوای نسبی آب برگ در تنش ۹۰% ظرفیت زراعی و کاربرد تفاله چغندرقند ۲۰% حجمی به دست آمد که با افزایش تنش میزان آن‌ها کاهش یافت. همچنین کاربرد تفاله تغییرات چشمگیری در صفات فوق بوجود آورد. بیشترین میزان کلروفیل b، کلروفیل کل، فعالیت آنتی‌اکسیدانی، نشت یونی در شرایط تنش۳۰% ظرفیت زراعی و بدون کاربرد تفاله چغندرقند به دست آمد که به ترتیب برابر با 19/47، 48/49 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن‌تر، 2/91% و 93/75% بود. کاربرد تفاله چغندرقند در این سطح تنش باعث کاهش معنی‌دار این صفات شد. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده مشخص می‌شود که کاربرد تفاله چغندر در بستر کشت به علت جذب و نگهداری بالای آب، باعث بهبود صفات بیوشیمیایی و میزان رنگیزه‌های فتوسنتزی در نعناع فلفلی می‌شود.

کلمات کلیدی

, تفاله, تنش اکسیداتیو, کلروفیل, نعناع فلفلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064717,
author = {حکم آبادی, کاظم and نوریان بیدگلی, سعید and نریمانی, رسول and مقدم, محمد},
title = {بررسی تأثیر تفاله چغندر بر خصوصیات بیوشیمیایی، رنگیزه‌های فتوسنتزی و فعالیت آنتی‌اکسیدانتی عصاره برگ نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) در شرایط تنش خشکی},
journal = {روابط خاک و گیاه},
year = {2017},
volume = {8},
number = {1},
month = {September},
issn = {۲۷۸۳-۵۰۱۴},
pages = {135--144},
numpages = {9},
keywords = {تفاله، تنش اکسیداتیو، کلروفیل، نعناع فلفلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر تفاله چغندر بر خصوصیات بیوشیمیایی، رنگیزه‌های فتوسنتزی و فعالیت آنتی‌اکسیدانتی عصاره برگ نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) در شرایط تنش خشکی
%A حکم آبادی, کاظم
%A نوریان بیدگلی, سعید
%A نریمانی, رسول
%A مقدم, محمد
%J روابط خاک و گیاه
%@ ۲۷۸۳-۵۰۱۴
%D 2017

[Download]