سلول و بافت (Cell and Tissue Journal), دوره (7), شماره (4), سال (2017-3) , صفحات (387-397)

عنوان : ( ارزیابی ریز ازدیادی گیاه دارویی در معرض خطر انقراض پونه‌سای بی‌کرک (Nepeta nuda L.) )

نویسندگان: رسول نریمانی , محمد مقدم , سپیده مجرب مایوان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: هدف از این مطالعه بررسی تأثیر تیمار‌های مختلفی از تنظیم¬کننده¬های رشد بر میزان شاخه¬زایی، ریشه‌زایی، تولید کالوس و باززایی گیاه دارویی پونه‌سای بی‌کرک در شرایط درون شیشه¬ای بود. مواد و روش‌ها: بذور این گیاه در محیط کشت MS (موراشیگ و اسکوگ) نیم غلظت کشت و سپس گیاهچه‌ها واکشت شدند. پس‌ از آن نمونه‌ها در سطوح مختلف تنظیم¬کننده¬های رشد BA و Kinetin، به‌صورت منفرد یا در ترکیب با IBA کشت شدند. برگ‌های همسان جهت کالوس‌زایی با تیمارهای تنظیم¬کننده¬های رشدBA و NAA در دو محیط (روشن و تاریک) استفاده شدند. همچنین جهت باززایی، کالوس‌های یکسان با تیمارهای تنظیم¬کننده¬های رشد BA و NAA به‌کاربرده شدند. نتایج: نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که در بخش پرآوری بیشترین وزن ‌تر (91/2315 میلی‌گرم) و تعداد شاخه (22/15 در هر بوته) در هر گیاهچه در تیمار 1 میلی‌گرم در لیتر BA و 25/0 میلی‌گرم در لیتر IBA حاصل شد. همچنین تیمار BA با غلظت 2 میلی‌گرم در لیتر موجب تولید طویل‌ترین شاخه (50/5 سانتی‌متر) و بیشترین تعداد گره (53/6 در هر گیاهچه) گردید. بیشترین طول، تعداد و درصد ریشه در محیط کشت MS با 2/1 غلظت نمک و IBA 5/0 میلی‌گرم در لیتر حاصل شد. در بخش کالوس‌زایی، بیشترین وزن‌ تر کالوس مربوط به کاربرد 1 میلی‌گرم در لیتر BA و 5/0 میلی‌گرم در لیتر NAA بود. علاوه بر این، بیشترین درصد کالوس‌زایی در محیط تاریک مشاهده شد و بین تیمار‌های هورمونی به‌کاربرده شده تفاوت معنی‌داری دیده نشد. همچنین، بیشترین درصد باززایی از کالوس مربوط به دو تیمار تنظیم¬کننده¬ رشد BA 1 میلی‌گرم در لیتر با 2/0 میلی‌گرم در لیتر NAA (2/83%) و BA 1 میلی‌گرم در لیتر با 5/0 میلی‌گرم در لیتر NAA (66/81 %)، بدون هیچ تفاوت معنی‌داری بود. نتیجه‌گیری: در مجموع مفیدترین ترکیب تنظیم¬کننده رشد برای ریزازدیادی گیاه در معرض خطر انقراض پونه‌سای بی‌کرک تیمار 1 میلی‌گرم در لیتر BA با 5/0 میلی‌گرم در لیتر IBA و NAA بود.

کلمات کلیدی

, پرآوری, کالوس, محیط کشت, تنظیم¬کننده رشد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064718,
author = {نریمانی, رسول and مقدم, محمد and مجرب مایوان, سپیده},
title = {ارزیابی ریز ازدیادی گیاه دارویی در معرض خطر انقراض پونه‌سای بی‌کرک (Nepeta nuda L.)},
journal = {سلول و بافت (Cell and Tissue Journal)},
year = {2017},
volume = {7},
number = {4},
month = {March},
issn = {1027-7560},
pages = {387--397},
numpages = {10},
keywords = {پرآوری، کالوس، محیط کشت، تنظیم¬کننده رشد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی ریز ازدیادی گیاه دارویی در معرض خطر انقراض پونه‌سای بی‌کرک (Nepeta nuda L.)
%A نریمانی, رسول
%A مقدم, محمد
%A مجرب مایوان, سپیده
%J سلول و بافت (Cell and Tissue Journal)
%@ 1027-7560
%D 2017

[Download]