فناوری تولیدات گیاهی, دوره (16), شماره (2), سال (2017-3) , صفحات (153-165)

عنوان : ( بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن و تراکم کاشت بر جذب عناصر غذایی نیتروژن، فسفر و پتاسیم و کارایی مصرف و جذب نیتروژن در میوه گیاه زیره سبز )

نویسندگان: علی قادری , محمد مقدم , لیلا مهدیزاده شاندیز , حسن ابراهیمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور تعیین اثر سطوح مختلف نیتروژن و تراکم کاشت بر میزان جذب عناصر غذایی نیتروژن ، فسفر و پتاسیم و کارایی مصرف و جذب نیتروژن در میوه زیره سبز (Cuminum cyminum L.) آزمایشی فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 3 تراکم کاشت (80، 100، 120 بوته در مترمربع)، 4 سطح کود نیتروژن (0، 50، 100، 150 کیلوگرم در هکتار) با 3 تکرار در مرزعه آموزشی هنرستان کشاورزی نسر واقع در جلگه رخ شهرستان تربت حیدریه در منطقه شمال شرق کشور در سال زراعی 92-1391 اجرا گردید. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که اثر متقابل نیتروژن و تراکم کاشت بر درصد فسفر و پتاسیم در سطح احتمال 1 درصد معنی¬دار شد؛ اما اثر معنی¬داری بر درصد نیتروژن، کارایی مصرف و جذب آن نداشت. بر اساس نتایج مقایسه میانگین حداکثر جذب نیتروژن، فسفر و پتاسیم در تراکم کاشت 100 بوته در مترمربع همراه با کاربرد 150 کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن حاصل شد. علاوه بر این بیشترین کارایی مصرف و جذب نیتروژن به ترتیب در تیمارهای 50 کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار و تراکم کشت 120بوته در متر مربع می¬باشد. به طور کلی نتایج حاصل از تحقیق نشان داد با کاهش تراکم کاشت به دلیل رقابت کمتر در بین گیاهان برای به دست آوردن مواد غذایی مورد نیاز آنها جذب پتاسیم، نیتروژن و فسفر نیز بیشتر شد، هرچند اثر مشابهی بر روی کارایی مصرف و جذب نیتروژن مشاهده نشد.

کلمات کلیدی

, تراکم کاشت, زیره سبز, عناصر غذایی, کارایی مصرف نیتروژن, کارایی جذب نیتروژن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064719,
author = {علی قادری and مقدم, محمد and مهدیزاده شاندیز, لیلا and حسن ابراهیمی},
title = {بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن و تراکم کاشت بر جذب عناصر غذایی نیتروژن، فسفر و پتاسیم و کارایی مصرف و جذب نیتروژن در میوه گیاه زیره سبز},
journal = {فناوری تولیدات گیاهی},
year = {2017},
volume = {16},
number = {2},
month = {March},
issn = {2476-6321},
pages = {153--165},
numpages = {12},
keywords = {تراکم کاشت، زیره سبز، عناصر غذایی، کارایی مصرف نیتروژن، کارایی جذب نیتروژن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن و تراکم کاشت بر جذب عناصر غذایی نیتروژن، فسفر و پتاسیم و کارایی مصرف و جذب نیتروژن در میوه گیاه زیره سبز
%A علی قادری
%A مقدم, محمد
%A مهدیزاده شاندیز, لیلا
%A حسن ابراهیمی
%J فناوری تولیدات گیاهی
%@ 2476-6321
%D 2017

[Download]