به نژادی نهال و بذر, دوره (32), شماره (3), سال (2017-3) , صفحات (311-329)

عنوان : ( بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپهای مختلف پونه (Mentha longifolia) در جنوب غربی ایران با استفاده از صفات مورفولوژیکی )

نویسندگان: پیمان آذرکیش , محمد مقدم , جمیل واعظی , عبدالله قاسمی پیربلوطی , غلامحسین داوری نژاد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پونه (Mentha longifolia syn. Mentha sylvestris) یکی از گیاهان دارویی و معطر ارزشمند متعلق به خانواده نعناعیان می¬باشد. به‌منظور بررسی تنوع پونه¬های جنوب غربی ایران، 35 اکوتیپ از شش استان لرستان، اصفهان، فارس، خوزستان، کهگیلویه¬ و بویراحمد و چهار¬محال ¬و ¬بختیاری مورد مطالعه قرار گرفت. برای بررسی صفات مورفولوژیکی در زمان گلدهی از هر رویشگاه، 10 نمونه گیاهی کامل انتخاب و 17 صفت کمی و کیفی شامل طول گیاه، تعداد شاخه فرعی، طول شاخه جانبی، تعداد شاخه گل¬دهنده، تعداد شاخه بدون گل، تعداد گل‌آذین در گیاه، طول گل‌آذین، قطر شاخه اصلی، تعداد گره، طول و عرض برگ، تعداد برگ در گیاه، بازده اسانس، رنگ گل‌آذین، وضعیت شاخه گل دهنده، حالت قرارگیری گیاه و زمان گلدهی برای هر اکوتیپ بررسی شد. نتایج نشان داد که تنوع زیادی در بین اکوتیپ¬ها وجود دارد. تجزیه خوشه¬ای اکوتیپ¬های مورد مطالعه را به چهار گروه مجزا تقسیم کرد. همچنین تجزیه به مؤلفه‌ها صفات مؤثر را در چهار گروه مؤلفه‌ای قرارداد که درمجموع 5/81 درصد از واریانس کل را توجیه نمودند. صفات تعداد شاخه فرعی، تعداد شاخه گل¬دهنده، تعداد گره و تعداد برگ در بوته در مؤلفه اول قرار گرفتند. طول گیاه با صفات قطر شاخه اصلی و تعداد گره همبستگی مثبتی داشت، بنابراین از آن¬ها می¬توان در برنامه-های به¬نژادی به منظور افزایش عملکرد بهره جست. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد دو اکوتیپ 6 و 13 (لرستان و فارس) به دلیل داشتن صفات مطلوب و درنهایت میزان اسانس فراوان، دارای پتانسیل خوبی جهت اهلی-سازی این گونه می¬باشند.

کلمات کلیدی

, پونه, اکوتیپ, تنوع, صفات مورفولوژیکی, تجزیه خوشه¬ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064721,
author = {آذرکیش, پیمان and مقدم, محمد and واعظی, جمیل and عبدالله قاسمی پیربلوطی and داوری نژاد, غلامحسین},
title = {بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپهای مختلف پونه (Mentha longifolia) در جنوب غربی ایران با استفاده از صفات مورفولوژیکی},
journal = {به نژادی نهال و بذر},
year = {2017},
volume = {32},
number = {3},
month = {March},
issn = {2008-6954},
pages = {311--329},
numpages = {18},
keywords = {پونه، اکوتیپ، تنوع، صفات مورفولوژیکی، تجزیه خوشه¬ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپهای مختلف پونه (Mentha longifolia) در جنوب غربی ایران با استفاده از صفات مورفولوژیکی
%A آذرکیش, پیمان
%A مقدم, محمد
%A واعظی, جمیل
%A عبدالله قاسمی پیربلوطی
%A داوری نژاد, غلامحسین
%J به نژادی نهال و بذر
%@ 2008-6954
%D 2017

[Download]