سومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی، اردیبهشت ۹۶ , 2017-05-05

عنوان : ( بررسی رابطه لوژان با سیستم های طبقه بندی توده سنگ )

نویسندگان: سعیده زنده دل , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از روش های شناسایی نفوذپذیری توده سنگ انجام آزمایش لوژان می باشد. در این مقاله مدلی جهت تخمین لوژان بر اساس RMR89 و Q در ساختگاه سد خرسان 2 ارائه شد. سنگ بستر و تکیه گاه ها در محل سد خرسان 2 از جنس سنگ آهک مربوط به سازند آسماری و گچساران می باشد. بدین منظور با استفاده از داده های حاصل از گزارش های زمین شناسی مهندسی، روابط و جداول مربوط پارامتر های Q ، RMR89 و لوژان در مقاطع پنج متری گمانه ها محاسبه شد. سپس با استفاده از نرم افزار spss21مدلی ارائه گردید. براساس نتایج به دست آمده، اعداد لوژان همبستگی بالایی با Q ، RMR89 نشان می دهد. بررسی فرضیات مدل مانند آنالیز واریانس، هم خطی(مقدار ویژه، شاخص وضعیت، تولرانس و VIF) و استقلال خطاها نشان داد که مدل دارای دقت بالایی جهت تخمین لوژان می باشد.

کلمات کلیدی

, سیستم های طبقه بندی Q و RMR89, لوژان, تحلیل چندگانه, سد خرسان 2
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064727,
author = {زنده دل, سعیده and غفوری, محمد and لشکری پور, غلامرضا},
title = {بررسی رابطه لوژان با سیستم های طبقه بندی توده سنگ},
booktitle = {سومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی، اردیبهشت ۹۶},
year = {2017},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {سیستم های طبقه بندی Q و RMR89، لوژان، تحلیل چندگانه، سد خرسان 2},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رابطه لوژان با سیستم های طبقه بندی توده سنگ
%A زنده دل, سعیده
%A غفوری, محمد
%A لشکری پور, غلامرضا
%J سومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی، اردیبهشت ۹۶
%D 2017

[Download]