پژوهش های علوم دامی, دوره (27), شماره (2), سال (2017-9) , صفحات (133-141)

عنوان : ( بررسی ناحیه HVR - III ژنوم میتوکندری گوسفندان ایرانی با روش توالی یابی )

نویسندگان: علی جوادمنش , محمدرضا نصیری , مرجان ازغندی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه مطالعاتی: کشور ایران جزء یکی از محدود مناطقی است که کشاورزی و اهلی شدن حیوانات توسط انسانهای اولیه در آن اتفاق افتاده است و در نتیجه باعث شده است که ایران دارای ذخایر ژنتیکی ارزشمندی در حیوانات اهلی باشد. از طرفی ایران با داشتن بیش از 27 نژاد گوسفند اهلی به همراه 5 زیرگونه گوسفند وحشی، دارای ذخیره ژنتیکی با تنوع کم نظیری در دنیا می باشد. هدف: هدف از انجام این تحقیق توالییابی ناحیه HVR-III از ژنوم میتوکندری گوسفندان اهلی نژاد مغانی، لریبختیاری، سنگسری، بلوچی، کرمانی، شال، قرهگل و کردی به منظور بررسی ارتباط فیلوژنیک بین نژادهای مذکور و همچنین مقایسه با هاپلوتایپهای شاخص شناسایی شده گوسفند اهلی میباشد. روش کار: برای این منظور تعداد 80 نمونه خون جمعآوری و پس از استخراج DNA ، ناحیه موردنظر توسط پرایمرهای اختصاصی به روش PCR تکثیر و سپس توالییابی شدند. نتایج: با تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از تعیین توالی و مقایسه توالی HVR-III گوسفندان ایرانی با یکدیگر و با توالی ناحیه مشابه از ژنوم گوسفندان سایر نژادها، مشخص شد که علیرغم تنوع فنوتیپی قابل توجه در بین نژادهای مورد مطالعه، این نژادها همگی متعلق به گروه هاپلوتایپی A میباشد. این امر ممکن است به دلیل نزدیکی جغرافیایی مکان زیستی آن ها و یا به دلیل روش خاص زندگی عشایر باشد که انتظار می رود نژادهای متنوع امروزی ایران از توده های محدودی با تنوع نسبتا کم مشتق شده باشند. نتیجه گیری نهایی: نتیجه گیری کامل تر نیازمند مطالعه بخشهای بزرگتری از DNA میتوگندری و همچنین بر روی تعداد بیشتر نمونه از نژادهای اهلی به همراه مطالعه تنوع نژادهای وحشی گوسفند ایران است.

کلمات کلیدی

, HVR-III region, Haplotype, Iranian sheep, Clade A, mtDNA
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064730,
author = {جوادمنش, علی and نصیری, محمدرضا and ازغندی, مرجان},
title = {بررسی ناحیه HVR - III ژنوم میتوکندری گوسفندان ایرانی با روش توالی یابی},
journal = {پژوهش های علوم دامی},
year = {2017},
volume = {27},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-5125},
pages = {133--141},
numpages = {8},
keywords = {HVR-III region; Haplotype; Iranian sheep; Clade A; mtDNA},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ناحیه HVR - III ژنوم میتوکندری گوسفندان ایرانی با روش توالی یابی
%A جوادمنش, علی
%A نصیری, محمدرضا
%A ازغندی, مرجان
%J پژوهش های علوم دامی
%@ 2008-5125
%D 2017

[Download]