بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (9), شماره (2), سال (2017-8) , صفحات (379-388)

عنوان : ( ترکیبات گیاهی جایگزینی مناسب جهت کاهش مخاطرات محیطی استفاده از حشره کشهای شیمیایی (مورد: سوسک کلرادوی سیب زمینی (Say(decemlineata Leptinotarsa( )

نویسندگان: اکرم تقی زاده ساروکلایی , محسن جان پرور , قدیر نوری قنبلانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده از حشرهکشهای شیمیایی جهت از بین بردن آفات محصولات کشاورزی به ویژه در کشورهای در حال توسعه از اهمیت بـالایی برخـوردار بوده و مخاطرات محیطی متعددی نظیر آلودگی آب، خاک، ایجاد جمعیتهای مقاوم آفت، ایجاد جهش، از بین بردن گونههـای مفیـد و ... را بـه همـراه آورده است. در حالی که در بیشتر کشورهای توسعه یافته تلاشهای متعددی جهت کاهش اسـتفاده از حشـره کـش هـای شـیمیایی و جـایگزینی آن بـا ترکیبات گیاهی صورت گرفته است که در این زمینه نتایج خوبی نیز حاصل گردیده است. در این تحقیق، اثر سه حشرهکـش تیامتوکسـام، دینوتفـوران و ایمیداکلوپرایـد و سـه اسـانس گیـاهی نعنـاع (.L spicata Mentha ،(ریحـان (.L basilicum Ocimum (و مـرزه خوزسـتانی Satureja((.Jamzad khuzistanica روی لارو سن چهارم سوسک کلرادوی سیبزمینـ ی ،(Say (decemlineata Leptinotarsa ،در قالـب طـرح بلـوک کاملاً تصادفی و در چهار تکرار در شرایط مزرعهای مورد بررسی قرار گرفت. میزان مرگ و میـر پـس از 1 ،3 ،5 ،7 ،9 ،11 ،13 و 15 روز سـم پاشـی و پاشیدن اسانس تعیین گردید. آب به عنوان تیمار شاهد استفاده گردید. نتایج حاصـل از تحقیـق حاضـر نشـان داد کـه اسـانس مـرزه خوزسـتانی و سـم تیامتوکسام با میزان دز 15 سیسی در هکتار در محیط بعد از 15 روز به ترتیب 2/90 و 95 درصد مرگ و میر ایجاد کردند. بنابراین بـا توجـه بـه اینکـه اسانس نعناع 25/39 و اسانس مرزه خوزستانی 89 درصد این مرحله رشدی آفت را کنترل و سبب کاهش جمعیت آن شده است بر این اسـاس، حرکـت جهت استفاده از ترکیبات گیاهی گام مؤثری در کاهش مخاطرات محیطی ناشی از استفاده حشرهکشهای شیمیایی برای محصولات کشاورزی در کشور میتواند باشد.

کلمات کلیدی

, اسانسها, مخاطرات, تیامتوکسام, دینوتفوران, ایمیداکلوپراید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064736,
author = {اکرم تقی زاده ساروکلایی and جان پرور, محسن and قدیر نوری قنبلانی},
title = {ترکیبات گیاهی جایگزینی مناسب جهت کاهش مخاطرات محیطی استفاده از حشره کشهای شیمیایی (مورد: سوسک کلرادوی سیب زمینی (Say(decemlineata Leptinotarsa(},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2017},
volume = {9},
number = {2},
month = {August},
issn = {2008-7713},
pages = {379--388},
numpages = {9},
keywords = {اسانسها، مخاطرات، تیامتوکسام، دینوتفوران، ایمیداکلوپراید},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ترکیبات گیاهی جایگزینی مناسب جهت کاهش مخاطرات محیطی استفاده از حشره کشهای شیمیایی (مورد: سوسک کلرادوی سیب زمینی (Say(decemlineata Leptinotarsa(
%A اکرم تقی زاده ساروکلایی
%A جان پرور, محسن
%A قدیر نوری قنبلانی
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2017

[Download]