مهندسی برق دانشگاه تبریز, دوره (46), شماره (2), سال (2016-8) , صفحات (87-96)

عنوان : ( بررسی تداخل غیرخطی مودهای سیستم قدرت در حضور UPFC با استفاده از سری مودال )

نویسندگان: رضا قاضی , ناصر پریز ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

را در سیستمهای قدرت مطرح نموده است. مطالعات جدید نشان داده FACTS چکیده: پیشرفتهای اخیر در الکترونیک قدرت استفاده از ادوات میتواند تداخل میان مودهای سیستم را افزایش دهد. در این مقاله، برای اولین بار، تداخلهای ،UPFC همچون FACTS است حضور ادوات در یک شبکه قدرت، با استفاده از روش سری مودال، مو ردبررسی قرار گرفت. برای این منظور روشی UPFC غیرخطی میان کنترلکنندههای مختلف ارائه گردیده است. علاوه بر آن از ،UPFC جدید و کلی برای یافتن ماتریسهای جاکوبین و هسیان به شکل بسته، برای سیستمهای قدرت شامل طریق محاسبه اندیسهای مربوطه، تأثیر پارامترهای مختلف ازجمله ضریب میرایی و تغییر درجه غیرخطی سیستم بر روی میزان تداخل مودهای سیستم موردمطالعه قرارگرفته است. بهمنظور بررسی صحت پاسخ حاصل از روشهای مختلف شاخص مشابهت محاسبه گردیده است.

کلمات کلیدی

, کنترل کننده یکپارچه توان , سری مودال , شاخص تداخلUPFC
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064738,
author = {قاضی, رضا and پریز, ناصر},
title = {بررسی تداخل غیرخطی مودهای سیستم قدرت در حضور UPFC با استفاده از سری مودال},
journal = {مهندسی برق دانشگاه تبریز},
year = {2016},
volume = {46},
number = {2},
month = {August},
issn = {2008-7799},
pages = {87--96},
numpages = {9},
keywords = {کنترل کننده یکپارچه توان ، سری مودال ، شاخص تداخلUPFC},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تداخل غیرخطی مودهای سیستم قدرت در حضور UPFC با استفاده از سری مودال
%A قاضی, رضا
%A پریز, ناصر
%J مهندسی برق دانشگاه تبریز
%@ 2008-7799
%D 2016

[Download]