بیست و دومین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق , 2017-04-19

عنوان : ( ارایه روشی نوین در بهینهسازی چند هدفه و همزمان مکان و ظرفیت منابع تولید و شاخصهای قابلیت AHP پراکنده در شبکههای توزیع با استفاده از الگوریتم اطمینان )

نویسندگان: مهران صفدری , رضا قاضی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با گسترش روز افزون نیاز به انرژی الکتریکی و مقرون به صرفه نبودن توسعه نیروگاههای بزرگ، نیاز به منابع تولید پراکنده بیشتر از قبل مورد توجه قرار گرفته است. حضور منابع تولید پراکنده در شبکههای توزیع باعث ایجاد مزایای زیادی همچون؛ کاهش تلفات توان اکتیو، تامین بخشی از توان راکتیو مورد نیاز شبکه، بهبود پروفایل ولتاژ، بهبود شاخصهای قابلیت اطمینان و کیفیت توان، کاهش قطعیها و ... شده است. برای تحقق هر چه بهتر و بیشتر این مزایا، مساله مکانیابی و تعیین ظرفیت بهینه این منابع از اهمیت فراوانی برخوردار است. در این مقاله با استفاده از یک تابع هدف چندگانه به بهینهسازی همزمان مکان و ظرفیت منابع تولید پراکنده با محوریت بیشینه کردن سود بهرهبردار شبکه توزیع پرداخته شده است. ارایه روشی نوین برای بالا بردن پتانسیل نصب منابع تولید پراکنده در باسهایی که شاخصهای ضعیفتری دارند از ویژگیهای این مقاله میباشد. در نظر گرفتن )SAIDI و SAIFI( قابلیت اطمینان هزینههای منابع تولید پراکنده به طور کامل در کنار هزینه آلودگی محیط زیست ایجاد شده، مد نظر قرار دادن طول عمر مفید این منابع و در نظر گرفتن سه بازه زمانی کمباری، میانباری و پرباری با میزان مصرف متغییر و تعرفه خرید توان )اکتیو و راکتیو( از شبکه بالادست متفاوت در طول سال، جهت نزدیکتر شدن هر چه بیشتر محیط شبیهسازی به شرایط واقعی از دیگر ویژگیهای این مقاله میباشد. در محیط نرمافزار متلب بر روی بخشی از )AHP( ایده پیشنهادی به کمک الگوریتم سلسله مراتبی شبکه توزیع تهران )فیدر خدابنده( اجرا شده و نتایج بیانگر کارآمدی ایده پیشنهادی میباشد.

کلمات کلیدی

, مکانیابی و تعیین ظرفیت بهینه, شاخصهای قابلیت اطمینان, شبکه توزیع واقعی, بار متغییر, بازههای زمانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064743,
author = {صفدری, مهران and قاضی, رضا},
title = {ارایه روشی نوین در بهینهسازی چند هدفه و همزمان مکان و ظرفیت منابع تولید و شاخصهای قابلیت AHP پراکنده در شبکههای توزیع با استفاده از الگوریتم اطمینان},
booktitle = {بیست و دومین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق},
year = {2017},
location = {سمنان, ايران},
keywords = {مکانیابی و تعیین ظرفیت بهینه، شاخصهای قابلیت اطمینان، شبکه توزیع واقعی، بار متغییر، بازههای زمانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارایه روشی نوین در بهینهسازی چند هدفه و همزمان مکان و ظرفیت منابع تولید و شاخصهای قابلیت AHP پراکنده در شبکههای توزیع با استفاده از الگوریتم اطمینان
%A صفدری, مهران
%A قاضی, رضا
%J بیست و دومین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق
%D 2017

[Download]