مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics, دوره (6), شماره (4), سال (2017-3) , صفحات (77-90)

عنوان : ( بهبود دینامیک خودرو به روش کنترل مقاوم توسعه داده شده )

نویسندگان: مسعود گوهری منش , علی اکبر اکبری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، بهبود پایداری خودرو بر اساس ترمزهای تفاضلی و با استفاده از یک منطق کنترل مقاوم توسعه داده‌شده مورد توجه قرارگرفته است. سیستم ترمزی خودرو درصورتی‌که به‌صورت تفاضلی عمل نماید، می‌تواند، به‌واسطه لختی خودرو در حال حرکت، گشتاورهای قابل توجهی را تولید نماید و در شرایط اضطراری که خودرو در حال انحراف و از دست دادن پایداری است، مؤثر واقع گردد؛ لذا طراحی سیستم کنترلی به دو سطح بالا برای تولید گشتاور مورد نیاز و سطح پایین جهت اختصاص گشتاورهای ترمزی به هر چرخ شکل می‌گیرد. در سطح بالا، طراحی کنترل‌کننده توسط تئوری فیدبک کمی توسعه داده‌شده صورت می‌پذیرد. مبانی این کنترل‌کننده طوری است که با استفاده از مدل خطی خودرو، تمامی عدم قطعیت‌های موجود را مورد مطالعه قرار داده و سپس با استفاده از روش تاگوچی، تأثیرگذارترین پارامترها تعیین می‌شوند و پس از آن به‌وسیله یک پیش فیلتر و جبران ساز، کنترل مدل غیر خطی انجام می‌گیرد. پس از تولید گشتاور تصحیح، گشتاورهای ترمزی توسط یک سری قوانین ساده تولید و به خودرو معرفی می‌شوند. جهت شبیه‌سازی جامع دینامیک خودرو از نرم‌افزار کارسیم، استفاده شده است. برای تصریح عملکرد مناسب کنترل مقاوم، یک مانور موج سینوسی برای جاده با اصطکاک پایین نیز در نظر گرفته می‌شود تا کارابودن بودن منطق مورد استفاده‌شده نشان داده شود.

کلمات کلیدی

کنترل پایداری خودرو؛ تئوری فیدبک کمی توسعه داده شده؛ ترمز تفاضلی؛ گشتاور ترمزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064754,
author = {گوهری منش, مسعود and اکبری, علی اکبر},
title = {بهبود دینامیک خودرو به روش کنترل مقاوم توسعه داده شده},
journal = {مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics},
year = {2017},
volume = {6},
number = {4},
month = {March},
issn = {2251-9475},
pages = {77--90},
numpages = {13},
keywords = {کنترل پایداری خودرو؛ تئوری فیدبک کمی توسعه داده شده؛ ترمز تفاضلی؛ گشتاور ترمزی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهبود دینامیک خودرو به روش کنترل مقاوم توسعه داده شده
%A گوهری منش, مسعود
%A اکبری, علی اکبر
%J مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics
%@ 2251-9475
%D 2017

[Download]