پژوهشنامه کلام, دوره (4), شماره (6), سال (2017-8) , صفحات (5-24)

عنوان : ( بررسی و نقد دلالت عقلی معجزات بر صدق ادعای نبوت )

نویسندگان: وحیده فخار نوغانی , سیدمرتضی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دیدگاه اندیشمندان دینی در تبیین رابطه معجزات و مدلول آن یعنی صدق ادعای نبوت به دو رویکرد عقلی و اقناعی قابل تقسیم است. بر اساس رویکرد اقناعی، هیچ رابطه منطقی و ضروری میان معجزات و مدلول آن در عالم واقع وجود ندارد، در حالی که بر اساس رویکرد عقلی، این رابطه منطقی و ضروری و کاملاً قابل تبیین است و معجزات براهین صدق نبوت است. با توجه به نقش بسیار مهم معجزات در ایمان دینی، در این مقاله تلاش شده است تا دلایل دیدگاه دلالت عقلی معجزات از جهت تمامیت و استحکام مورد بررسی و نقد قرار گیرد. دستاورد این پژوهش نشان خواهد داد که تبیین‌های رایج از دلالت عقلی معجزات، دلالت آشکار آن بر صدق ادعای نبوت را به روشنی نشان نمی‌دهد.

کلمات کلیدی

, معجزه, دلالت عقلی, یقین منطقی, صدق ادعای نبوت.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064760,
author = {فخار نوغانی, وحیده and حسینی, سیدمرتضی},
title = {بررسی و نقد دلالت عقلی معجزات بر صدق ادعای نبوت},
journal = {پژوهشنامه کلام},
year = {2017},
volume = {4},
number = {6},
month = {August},
issn = {2476-5325},
pages = {5--24},
numpages = {19},
keywords = {معجزه، دلالت عقلی، یقین منطقی، صدق ادعای نبوت.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی و نقد دلالت عقلی معجزات بر صدق ادعای نبوت
%A فخار نوغانی, وحیده
%A حسینی, سیدمرتضی
%J پژوهشنامه کلام
%@ 2476-5325
%D 2017

[Download]