پژوهشهای زراعی ایران, دوره (15), شماره (2), سال (2017-9) , صفحات (380-388)

عنوان : ( ارزیابی تحمل به سرمازدگی و یخ زدگی گیاه مهاجم گل گندم (Centaurea balsamita) خوسرمایی شده با شرایط بهاره )

نویسندگان: عباس عباسیان , قربانعلی اسدی , رضا قربانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به‌منظور ارزیابی تحمل گیاه مهاجم گل¬گندم خوسرمایی شده با شرایط بهاره به تنش سرمازدگی و یخ¬زدگی مطالعاتی به‌صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی در آزمایشگاه تحقیقاتی علف¬های¬هرز دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1393 اجرا شدند. گیاه مهاجم گل¬گندم در معرض ده دمای سرمازدگی و یخ¬زدگی (4 ، 2 ، 0 ، 2- ، 4- ، 6- و 8- ، 10-، 12- و 14- درجه سانتی¬گراد) در دو مرحله رشدی (2 تا 4 برگی و 4 تا 8 برگی) قرار گرفتند. گیاهان تا مرحله 2 تا 4 برگی و نیز 4 تا 8 برگی در محیط طبیعی نگهداری شده و پس از گذرانیدن دوره خوسرمایی در فروردین ماه، با استفاده از فریز ترموگرادیان، تحت تیمارهای یخ¬زدگی قرار گرفتند. میزان پایداری غشاء سیتوپلاسمی گل¬گندم مورد مطالعه با استفاده ازآزمون نشت الکترولیت¬ها مورد ارزیابی قرار گرفت، سپس دمای کشنده 50 درصد نمونه¬ها بر اساس درصد نشت الکترولیت¬ها (LT50el) تعیین گردید. درصد بقاء نیز با شمارش تعداد بوته زنده در هر گلدان مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس دمای کشنده برای 50 درصد بقاء (LT50su) و دمای کاهنده 50 درصد وزن خشک (RDMT50) در پایان دوره بازیافت (سه هفته بعد از اعمال تیمار یخ¬زدگی) تعیین شد. نتایج نشان داد کاهش دما ازC° 6- به C° 8- سبب کاهش معنی¬دار (05/0 P≤) زیست¬توده و درصد بقاء و همچنین افزایش معنی¬دار (05/0 P≤) نشت الکترولیت¬ها در گل¬گندم شد. نتایج نشان داد تحمل به سرمای گل گندم در مرحله 2 تا 4 برگی کمتر از 4 تا 8 برگی بود. بر طبق نتایج آزمایش LT50el، LT50suو RDMT50 گل¬گندم خوسرمایی شده با شرایط بهاره به ترتیب C°05/7-، C° 6/7- و C° 15/7- تعیین شد.

کلمات کلیدی

, : بازیافت, دمای کاهنده 50 درصد زیست توده, دمای کشنده 50 درصد بقاء, دمای کشنده 50 درصد نشت الکترولیت¬ها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064765,
author = {عباسیان, عباس and اسدی, قربانعلی and قربانی, رضا},
title = {ارزیابی تحمل به سرمازدگی و یخ زدگی گیاه مهاجم گل گندم (Centaurea balsamita) خوسرمایی شده با شرایط بهاره},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2017},
volume = {15},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-1472},
pages = {380--388},
numpages = {8},
keywords = {: بازیافت، دمای کاهنده 50 درصد زیست توده، دمای کشنده 50 درصد بقاء، دمای کشنده 50 درصد نشت الکترولیت¬ها},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی تحمل به سرمازدگی و یخ زدگی گیاه مهاجم گل گندم (Centaurea balsamita) خوسرمایی شده با شرایط بهاره
%A عباسیان, عباس
%A اسدی, قربانعلی
%A قربانی, رضا
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2017

[Download]