اولین کنگره بین المللی محصولات کشاورزی و بیوشیمی , 2017-02-02

عنوان : ( بررسی تاثیر گزاری کود سبز سولا (Hedysarium coronarium)وکودنیتروژن درجهت افزایش عملکرد ذرت )

نویسندگان: امیرعلی صادقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کود سبز از منابع تامین کننده مواد آلی خاک است واز شاخص های مهم برای بوم نظامهای زراعی می باشدکه می توانند به کاهش فرسایش خاک زراعی، کاهش روان آب و افزایش نفوذ پذیری خاک، بهبود تهویه پذیری خاک ،تعدیل دمای خاکوتشدید فعالیت میکرو ارگانیزمها کمک نماید. به منظور بررسی تاثیر کود سبز سولا(Hedysarium coronarium) وکود نیتروژن در جهت افزایش عملکرد ذرت در کرمانشاه آزمایشی به صورت کرت های خردشده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با دو عامل و سه تکرار اجرا گردید . عامل اصلی کود سبز سولا شامل اعمال کود سولا و عدم اعمال (شاهد)بود. عامل فرعی کود نیتروژن در چهار سطح 0،200،400،500 کیلوگرم در هکتار بود. نتایج نشان داد که اثر کود نیتروژن واثر کود سبز سولا روی عملکرداثر معنی دار داشت. از اصلی ترین خصوصیات گیاه سولا، قابلیت تثبیت ازت می باشد. استفاده از گیاه سولا بغنوان یک کود سبز یا گیاه پیش کاشت نقش مثبتی در افزایش ماده آلی خاک وتاثیر مثبتی در عملکرد ذرت داشت.

کلمات کلیدی

, ذرت, گیاه پیش کاشت, اوره, ماده آلی, عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064768,
author = {صادقی, امیرعلی},
title = {بررسی تاثیر گزاری کود سبز سولا (Hedysarium coronarium)وکودنیتروژن درجهت افزایش عملکرد ذرت},
booktitle = {اولین کنگره بین المللی محصولات کشاورزی و بیوشیمی},
year = {2017},
location = {دبی, امارات متحده عربی},
keywords = {ذرت،گیاه پیش کاشت،اوره،ماده آلی،عملکرد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر گزاری کود سبز سولا (Hedysarium coronarium)وکودنیتروژن درجهت افزایش عملکرد ذرت
%A صادقی, امیرعلی
%J اولین کنگره بین المللی محصولات کشاورزی و بیوشیمی
%D 2017

[Download]