کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی ایران معاصر , 2017-08-16

عنوان : ( بررسی فرونشست شهر مشهد با استفاده از داده های GPS )

نویسندگان: محمد خرّمی , سعید ابریشمی , یاسر مقصودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پدیدهی فرونشست زمین یکی از مخاطرات زمینشناسی است که در دشتهای ایران از جمله مشهد در حال رخ دادن است و میتواند منجر به مشکلات و خسارتهای جبران ناپذیری گردد. در این زمینه تاکنون تحقیقات مختلفی جهت اندازهگیری و پایش فرونشست در دشت مشهد صورت گرفته است. نتایج این تحقیقات حاکی از فرونشست قابل توجه در برخی مناطق این منطقه است. از جملهی این مطالعات میتوان به بررسی دادههای حاصل از قرائت GPS در کنار دادههای چاههای پیزومتری به منظور بررسی تغییر سطح آب زیرزمینی به عنوان علت اصلی فرونشست اشاره کرد. در این مقاله با بررسی پژوهشهای گذشته در مورد فرونشست مشهد، آخرین دادههای GPS و پیزومتری در شهر مشهد بررسی و تحلیل شده تا روند این فرونشست در سالهای اخیر به دست آید. نتایج نشان میدهد که فرونشست در شنال غرب مشهد با نرخ زیادی در حال رویدادن است و ادامه یافتن این پدیده پیامدهای مخربی به همراه خواهد داشت که نیازمند مطالعهی دقیقتر و پایش دائمی فرونشست و تغییر سطح آب زیرزمینی در این منطقه است تا تصمیمهای مدیریتی کارآمد و به دور از شتابزدگی گرفته شود.

کلمات کلیدی

, فرونشست زمین, GPS , مشهد, برداشت آب زیرزمینی, داده پیزومتری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064770,
author = {خرّمی, محمد and ابریشمی, سعید and یاسر مقصودی},
title = {بررسی فرونشست شهر مشهد با استفاده از داده های GPS},
booktitle = {کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی ایران معاصر},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {فرونشست زمین، GPS ، مشهد، برداشت آب زیرزمینی، داده پیزومتری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی فرونشست شهر مشهد با استفاده از داده های GPS
%A خرّمی, محمد
%A ابریشمی, سعید
%A یاسر مقصودی
%J کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی ایران معاصر
%D 2017

[Download]