شیمی کوانتومی و اسپکتروسکوپی, دوره (7), شماره (22), سال (2017-11) , صفحات (27-34)

عنوان : ( تاتومری و قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی پارا کلر بنزوئیل استون بوسیله محاسبات کوانتومی - و نتایج طیف سنجی )

نویسندگان: وحیدرضا داروگر , محمد وکیلی , حسین عشقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تجزیه و تحلیل ساختار و پایداریهای نسبی برای صورتبندیهای پایدار سیس انول در مولکولهای بنزوئیل استون و کلر بنزوئیل استون توسط نظریه تابعی چگالی (DFT) ، و در سطح B3LYP/6-311++G** انجام شد. در این مولکولها، تنها دو فرم سیس انول کی لیتی وجود -دارند که قادر به تشکیل پیوند هیدروژنی درونمولکولی O-H…O اند، که با یکدیگر در حال تعادلاند. محاسبات ما نشان می دهند که اختلاف بین این دو فرم در مولکول پارا کلربنزوئیل استون حدود 8 / 0 کیلو کالری بر مول است، که نشان دهنده آن است که هر دو فرم میتواند در نمونه وجود داشته باشد. قدرت پیوند هیدروژنی نیز برای صورتبندیهای انولی پایدار این مولکولها توسط نرم افزار AIM محاسبه شده و به همراه پارامترهای دیگر مرتبط با قدرت پیوند هیدروژنی، ازجمله پارامترهای ساختاری و طیف بینی، با یکدیگر مقایسه شدند. مطابق با نتایج حاصله در مولکولهای بنزوئیل استون و کلر بنزوئیل استون قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی در فرم - 4 بیشتر از فرم 2 است. مقایسه این نتایج نیز نشان میدهند که استخلاف کلر در موقعیت پارا حلقه فنیل، بر ساختار و قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی تاثیری مهمی ندارد

کلمات کلیدی

, پیوند هیدروژنی درون مولکولی, اثر استخلاف, نظریه تابعی چگال (DFT) , طیف سنجی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064809,
author = {داروگر, وحیدرضا and وکیلی, محمد and عشقی, حسین},
title = {تاتومری و قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی پارا کلر بنزوئیل استون بوسیله محاسبات کوانتومی - و نتایج طیف سنجی},
journal = {شیمی کوانتومی و اسپکتروسکوپی},
year = {2017},
volume = {7},
number = {22},
month = {November},
issn = {2228-6896},
pages = {27--34},
numpages = {7},
keywords = {پیوند هیدروژنی درون مولکولی، اثر استخلاف، نظریه تابعی چگال (DFT) ، طیف سنجی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاتومری و قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی پارا کلر بنزوئیل استون بوسیله محاسبات کوانتومی - و نتایج طیف سنجی
%A داروگر, وحیدرضا
%A وکیلی, محمد
%A عشقی, حسین
%J شیمی کوانتومی و اسپکتروسکوپی
%@ 2228-6896
%D 2017

[Download]