سومین کنفرانس بین المللی مدیریت حسابداری و اقتصاد دانش بنیان , 2017-09-15

عنوان : ( طراحی مدل تعاملی روابط بین عوامل موثر بر چابکی زنجیره تامین با به کارگیری تکنیک دیمتل فازی مطالعه موردی: کارخانه های صنایع غذایی استان خراسان رضوی )

نویسندگان: احمد شالچیان , مصطفی کاظمی , علیرضا پویا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه، چابکی زنجیرهی تامین یکی از ضروری ترین عناصر کمک به سازمانها، ازجمله کارخانههای صنایع غذایی کشورمان، برای ادامهی حیات در محیط متغیر و متلاطم است. عناصر مختلف میتوانند تسهیل کننده و یا مانعی برای دستیابی به رویکرد فوق، باشند. از این رو، شناسایی عناصر موثر و نحوهی ارتباط بین آنها، برای درک شرایط پیش نیاز چابکی زنجیرهی تامین و ارائهی راهکاری عملی برای توسعه موفق آن، از اهمیت ویژهای برخوردار است. بدین منظور بررسی گسترده ای روی ادبیات موضوع انجام گرفت. سپس عوامل مهم وارد پرسشنامه شده و دراختیار خبرگان دانشگاه و کارخانههای صنایع غذایی قرارگرفت. ده عامل تاثیر گذار که عبارتند از: حساسیت و پاسخگویی به بازار/ مشتری، به کارگیری IT ، ادغام و یکپارچگی فرآیندها، انعطاف پذیری، سرعت تحویل، توسعه مهارتهای کارکنان، روابط همکارانه، برنامه ریزی متناسب، کاهش هزینه ها و رضایت مشتری ، شناسایی شد. سپس، با استفاده از تکنیک دیمتل فازی، روابط درونی بین عناصر مشخص و تاثیرگذاری و تاثیرپذیری و رتبهبندی آنها تعیین شد. مشخص شدن عوامل و ارتباط بین آنها قادر است به مدیران بینشی دهد تا بتوانند تمرکز لازم را روی متغیرهای مهم داشته باشند و علاوه بر کاهش رویارویی با مشکلات و احتمال ورشکستگی، به یکی از عناصر موفقیت آنها تبدیل شود

کلمات کلیدی

, چابکی, مدیریت زنجیرهی تامین, عناصر تاثیرگذار بر چابکی زنجیرهی تامین, دیمتل فازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064810,
author = {شالچیان, احمد and کاظمی, مصطفی and پویا, علیرضا},
title = {طراحی مدل تعاملی روابط بین عوامل موثر بر چابکی زنجیره تامین با به کارگیری تکنیک دیمتل فازی مطالعه موردی: کارخانه های صنایع غذایی استان خراسان رضوی},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللی مدیریت حسابداری و اقتصاد دانش بنیان},
year = {2017},
location = {ايران},
keywords = {چابکی، مدیریت زنجیرهی تامین، عناصر تاثیرگذار بر چابکی زنجیرهی تامین، دیمتل فازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی مدل تعاملی روابط بین عوامل موثر بر چابکی زنجیره تامین با به کارگیری تکنیک دیمتل فازی مطالعه موردی: کارخانه های صنایع غذایی استان خراسان رضوی
%A شالچیان, احمد
%A کاظمی, مصطفی
%A پویا, علیرضا
%J سومین کنفرانس بین المللی مدیریت حسابداری و اقتصاد دانش بنیان
%D 2017

[Download]