اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار , 2017-08-30

عنوان : ( شناسایی عوامل تاثیر گذار بر چابکی زنجیرهی تامین مطالعه موردی: کارخانههای صنایع غذایی استان خراسان رضوی )

نویسندگان: احمد شالچیان , مصطفی کاظمی , علیرضا پویا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه، سازمانها با تغییرات قابل توجهی تقریبا در تمام جنبهها، به ویژه رقابت در بازاریابی، نوآوریهای تکنولوژیک و خواسته- های مشتری مواجه هستند. کارخانههای صنایع غذایی کشورمان نیز از این موضوع مستثنی نیستند و به منظور همگامی با تغییرات سریع در این بازارهای بسیار رقابتی، باید شیوههای سنتی مدیریت را کنار گذاشته و از رویکردی مناسب بهره گیرند.چابکی زنجیرهی تامین یکی از ضروری ترین عناصر کمک به سازمان برای ادامهی حیات در محیط متغیر و متلاطم است. عناصر مختلف میتوانند تسهیل کننده و یا مانعی برای دستیابی به رویکرد فوق، باشند. از این رو، شناسایی عناصر موثر برای درک شرایط پیش نیاز چابکی زنجیرهی تامین و ارائهی راهکاری عملی برای توسعه موفق آن، از اهمیت ویژهای برخوردار است. بدین منظور بررسی گسترده ای روی ادبیات موضوع انجام گرفت و مقالات مرتبط معتبر که بین سالهای 1997 تا 2017 چاپ شده اند، بررسی شد. سپس 24 عامل شناسایی شده و وارد پرسشنامه شده و دراختیار خبرگان دانشگاه و کارخانههای صنایع غذایی قرارگرفت. درنهایت 10 عامل اصلی ادغام و یکپارچگی فرآیندها، انعطاف پذیری، سرعت تحویل، توسعه ،IT که عبارتند از: حساسیت و پاسخگویی به بازار ، به کارگیری مهارت های کارکنان، روابط همکارانه، برنامه ریزی متناسب، کاهش هزینه ها و رضایت مشتری، شناسایی شد. شناسایی این عناصر قادر است که به مدیران بینشی دهد تا نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی کرده و در نتیجه بتوانند تمرکز لازم را روی متغیرهای مهم داشته باشند و علاوه بر کاهش رویارویی با مشکلات و احتمال ورشکستگی، به یکی از عناصر موفقیت آنها تبدیل شود

کلمات کلیدی

, چابکی, مدیریت زنجیرهی تامین, عناصر تاثیرگذار در چابکی زنجیرهی تامین.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064813,
author = {شالچیان, احمد and کاظمی, مصطفی and پویا, علیرضا},
title = {شناسایی عوامل تاثیر گذار بر چابکی زنجیرهی تامین مطالعه موردی: کارخانههای صنایع غذایی استان خراسان رضوی},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار},
year = {2017},
location = {ايران},
keywords = {چابکی، مدیریت زنجیرهی تامین، عناصر تاثیرگذار در چابکی زنجیرهی تامین.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی عوامل تاثیر گذار بر چابکی زنجیرهی تامین مطالعه موردی: کارخانههای صنایع غذایی استان خراسان رضوی
%A شالچیان, احمد
%A کاظمی, مصطفی
%A پویا, علیرضا
%J اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار
%D 2017

[Download]