دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری , 2017-07-06

عنوان : ( ارزیابی کارآیی مدارس با استفاده از مدل پویای تحلیل پوششی داده ها موردی: مدارس ابتدایی شهرستان ازنا( )

نویسندگان: حدیث فرازمند , مصطفی کاظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی عملکردیکی ازوظایف اساسی مدیریت برای دستیابی به اطمینان از استفاده ی بهینه منابع و رسیدن به اهداف ازپیش تعیین شده است.این ارزیابی به صورت های مختلف ازجمله مقایسه منابع مورداستفاده و نتایج حاصله یا داده ها وستاده ها بصورت معیاری بعنوان کارایی بین صفرویک یابرحسب درصد بین صفر تاصد صورت می گیرد. دراستفاده ازاین مدل ها باید به دو نکته توجه داشت،ابتدا تعیین اصولی معیارهای ورودی وخروجی برای یک سازمان ودیگری مختلف انتخاب نوع مدل از لحاظ نوع بازده به مقیاس،ورودی محور یا خروجی محور بودن باتوجه به نوع مساله DEA باتوجه به مدلهای اهمیت دارد. 3040 استخراج - دراین تحقیق 7متغیر نهاده ای و 2متغیر ستاده ای تعریف شده و اطلاعات 03 مدرسه در طی سال تحصیلی 49 اجرا شده وبه بررسی نتایج وتحلیل آنها پرداخته می شود. deap برای مدارس با استفاده ازنرم افزار DEA گردیده است.مدل علاوه برارزیابی کارایی واحدها،واحدهای مرجع ،میزان کمبود ومازاد درخروجی و ورودی، ضریب استفاده ازهرالگوبرای واحد های پنج واحد ناکارا می BCC-O ناکارا و رتبه بندی واحدهای کارامد موردتجزیه وتحلیل قرارگرفته است.یافته ها نشان می دهد درمدل باشند،بدان معنا که این مدارس ازمنابع دردسترس استفاده بهینه نکرده اند.همچنین تعدادواحدهای ناکارا به نوع مدل بستگی داردو بهره منجر به کاهش تعداد واحدهای ناکارا شده است. BCC-O گیری ازمدل

کلمات کلیدی

ارزیابی عملکرد؛ تحلیل پوششی داده ها؛ مدارس ابتدایی شهرستان ازنا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064814,
author = {فرازمند, حدیث and کاظمی, مصطفی},
title = {ارزیابی کارآیی مدارس با استفاده از مدل پویای تحلیل پوششی داده ها موردی: مدارس ابتدایی شهرستان ازنا(},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ارزیابی عملکرد؛ تحلیل پوششی داده ها؛ مدارس ابتدایی شهرستان ازنا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی کارآیی مدارس با استفاده از مدل پویای تحلیل پوششی داده ها موردی: مدارس ابتدایی شهرستان ازنا(
%A فرازمند, حدیث
%A کاظمی, مصطفی
%J دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
%D 2017

[Download]