هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و چهارمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز , 2017-02-15

عنوان : ( ارزیابی کیفیت سازمانی براساس مدل تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت و سنجش رابطه این مدل با اثربخشی سازمانی مورد مطالعه: اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی )

نویسندگان: مصطفی کاظمی , سید علی ناجی نصراباد یزد , بهنوش شجاع ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدل تعالی سازمانی بنیاد مدیریت کیفیت اروپایی به عنوان چارچوبی اولیه برای ارزیابی و بهبود سازمان ها معرفی شده است. این مدل مزیت های پایداری را مشخص می کند که یک سازمان سرآمد باید به آنها دست یابد] 1[ . در این تحقیق در مرحله اول با استفاده از آزمون مقایسه میانگین ها )تی تک نمونه( به ارزیابی کیفیت سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی از منظر معیارهای مدل تعالی سازمانی بنیاد مدیریت کیفیت اروپایی پرداخته شد. در مرحله دوم رابطه بین این مدل تعالی سازمانی و اثربخشی سازمانی مورد بررسی قرار گرفت. جامعه مورد بررسی شامل 11 نفر از مدیران و کارمندان این سازمان بود. نتایج این پژوهش نشان داد که به جز در دو معیار )مشارکت ها و منابع و نتایج جامعه( که دارای مقدار مناسبی بودند، در بقیه معیارها، سازمان مذکور در شرایط متوسطی قرار دارند. همچنین در بررسی رابطه بین مدل تعالی سازمانی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت و اثربخشی سازمانی مشخص شد که از نظر جامعه تحقیق این دو متغیر دارای رابطه ای مستقیم و قوی می باشند. کلمات

کلمات کلیدی

, سنجش کیفیت, تعالی سازمانی, مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت , اثربخشی سازمانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1064815,
author = {کاظمی, مصطفی and سید علی ناجی نصراباد یزد and بهنوش شجاع},
title = {ارزیابی کیفیت سازمانی براساس مدل تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت و سنجش رابطه این مدل با اثربخشی سازمانی مورد مطالعه: اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی},
booktitle = {هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و چهارمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز},
year = {2017},
location = {jتهران, ايران},
keywords = {سنجش کیفیت، تعالی سازمانی، مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت ، اثربخشی سازمانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی کیفیت سازمانی براساس مدل تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت و سنجش رابطه این مدل با اثربخشی سازمانی مورد مطالعه: اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی
%A کاظمی, مصطفی
%A سید علی ناجی نصراباد یزد
%A بهنوش شجاع
%J هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و چهارمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
%D 2017

[Download]