مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز, دوره (47), شماره (2), سال (2017-9) , صفحات (21-30)

عنوان : ( بررسی تغییر جهت میدان مغناطیسی بر انتقال حرارت درون حفره باز مربعی پر شده از نانوسیال آب-مس )

نویسندگان: محمدحسن جوارشکیان , سید احسان صفوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق تاثیر تغییر جهت میدان مغناطیسی بر انتقال حرارت جابجایی توأم در یک محفظه مربعی باز پرشده از نانوسیال آب-مس، به روش حجم محدود و توسط الگوریتم سیمپل در حالت پایا و آرام بررسی شده است. دیواره کف حفره، گرم و سایر دیواره‌ها عایق هستند. سیال سرد از کانال بالای حفره، وارد شده و از سمت دیگر خارج می شود. در این تحقیق، اثر تغییر کسر حجمی، هارتمن، رینولدز، رایلی و ریچاردسون بر انتقال حرارت و عدد ناسلت بررسی شده است. همچنین تغییر جهت میدان مغناطیسی روی رایلی، رینولدز و کسرحجمی های مختلف نسبت به عدد ناسلت مطالعه گردیده است. نتایج نشان می دهد، با افزایش کسر حجمی، رینولدز و رایلی بر میزان انتقال حرارت افزوده می شود. در صورتی که با افزایش میزان ریچاردسون در رایلی ثابت و افزایش عدد هارتمن از مقدار ناسلت و انتقال حرارت کم می گردد. نتیجه مهم دیگر اینکه هنگام اعمال میدان مغناطیسی افقی نسبت به میدان عمودی، انتقال حرارت به مراتب کمتر است. عملکرد میدان های مغناطیسی هم راستا ولی غیر هم جهت بر کانتورهای دما، خطوط جریان و انتقال حرارت کاملاً مشابه است.

کلمات کلیدی

, جابجایی توام, میدان مغناطیسی, نانوسیال, هیدرودینامیک مغناطیسی, حفره مربعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064834,
author = {جوارشکیان, محمدحسن and سید احسان صفوی},
title = {بررسی تغییر جهت میدان مغناطیسی بر انتقال حرارت درون حفره باز مربعی پر شده از نانوسیال آب-مس},
journal = {مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز},
year = {2017},
volume = {47},
number = {2},
month = {September},
issn = {2228-5148},
pages = {21--30},
numpages = {9},
keywords = {جابجایی توام، میدان مغناطیسی، نانوسیال، هیدرودینامیک مغناطیسی، حفره مربعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تغییر جهت میدان مغناطیسی بر انتقال حرارت درون حفره باز مربعی پر شده از نانوسیال آب-مس
%A جوارشکیان, محمدحسن
%A سید احسان صفوی
%J مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
%@ 2228-5148
%D 2017

[Download]